NWRM Guide - page 18

18
Κεφάλαιο2
Ευρωπα-
ϊκήπολι-
τική
Γενικός(οί)
στόχος(οι)
πολιτικής
Σαφής και έμμεσηδιασύνδεσημε
ταΜΦΣΥήπαρόμοιαμέτρα
Πηγή
Οδηγία
πλαίσιο για
ταύδατα
Ηεπίτευξη καλής
κατάστασης γιαόλα τα
ύδατα της Ευρώπης
ΤοπαράρτημαVI τουΟΠΥπαρέχει μια λίστα
μέτρωνπουμπορούν να ληφθούνυπόψηστα
προγράμματα τωνμέτρων. Αυτάπεριλαμβά-
νουν,
μεταξύάλλων,
τηναναδημιουργία και
τηναποκατάσταση τωνυγροτόπων.
ΟΔΗΓΙΑ2000/60/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
της23ηςΟκτωβρίου2000, για τη
θέσπισηπλαισίου κοινοτικήςδράσης
στον τομέα τηςπολιτικής τωνυδάτων
Οδηγία για
τιςπλημ-
μύρες
Οπεριορισμός
και ηεξασφάλιση
διαχείρισης των
κινδύνωνπου
συνεπάγονται οι
πλημμύρες για την
υγεία τουανθρώπου,
τοπεριβάλλον,
τηνπολιτιστική
κληρονομιά και
τηνοικονομική
δραστηριότητα
Τοάρθρο7 τηςοδηγίας για τιςπλημμύρες
καθορίζει ότι:
Τασχέδιαδιαχείρισης των κινδύνωνπλημμυ-
ρώνμπορούν επίσης ναπεριλαμβάνουν την
προώθησηαειφόρωνπρακτικών χρήσης γης,
τηβελτίωση τηςσυγκράτησηςυδάτων, καθώς
και τις ελεγχόμενεςπλημμύρεςορισμένων
περιοχώνσεπερίπτωσηπλημμύρας.
ΟΔΗΓΙΑ2007/60/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
της23ηςΟκτωβρίου2007, για την
αξιολόγηση και τηδιαχείριση των
κινδύνωνπλημμυρών
Στρατηγική
προσαρμο-
γήςστην
κλιματική
αλλαγή
Ευρώπηπιοανθεκτική
στην κλιματική
αλλαγή και ενίσχυση
της ετοιμότητας
και ικανότητας
ανταπόκρισηςστις
επιπτώσεις της
κλιματικήςαλλαγής
σεόλα ταεπίπεδα
διακυβέρνησης
Ηστρατηγικήπροσαρμογής της ΕΕεπιβάλλει
ισχυρήέμφασηστην ενσωμάτωσηεπιλογών
προσαρμογήςμε χαμηλό κόστος, επωφελών
γιαόλες τιςπλευρές και μεαναμφίβολαθετικά
αποτελέσματα (no-regret). Στις επιλογέςαυτές
συγκαταλέγονται ηαειφόροςδιαχείριση των
υδάτων και τασυστήματαέγκαιρηςπροειδο-
ποίησης. Οι τρόποι αντιμετώπισηςβασιζόμενοι
σταοικοσυστήματαείναι συνήθωςοικονομικά
αποδοτικοί, βάσει διαφόρωνσεναρίων. Είναι
προσιτοί και αποφέρουνπολλαπλάοφέλη,
όπωςπεριορισμό του κινδύνουπλημμυρών
και τηςδιάβρωσης τουεδάφους, βελτίωση της
ποιότητας τωνυδάτων και τουατμοσφαιρικού
αέρα και περιορισμό τουφαινομένου των
αστικών νησίδωνθερμότητας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΟΣ
ΤΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΤΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΜια
ευρωπαϊκήστρατηγικήπροσαρμογής
στην κλιματικήαλλαγή
Πράσινη
υποδομή
Ηπροώθηση της
ανάπτυξης της
Πράσινης Υποδομής
(ΠΥ) με τηδημιουργία
ενός ευνοϊκού
πλαισίου για την
ενθάρρυνση και τη
διευκόλυνση της
ανάληψης έργων
ΠΥστοπλαίσιο
τωνυφιστάμενων
νομοθετικών,
πολιτικών και
χρηματοοικονομικών
μέσων και την
αξιοποίηση των
οφελών της για
αειφόροανάπτυξη.
Οι λύσειςΠΥπουενισχύουν τηνανθεκτικότητα
στις καταστροφέςαποτελούν επίσηςαναπό-
σπαστομέρος τηςπολιτικήςπουασκεί ηΕΕ
για τηδιαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
Οι επιπτώσειςαυτών τωνσυμβάντωνστην
ανθρώπινη κοινωνία και στοπεριβάλλον
δύνανται ναμειωθούνμε τη χρήση λύσεωνΠΥ,
όπωςοι λειτουργικές κατακλυζόμενεςπεδι-
άδες, οι παραποτάμιεςδασικές εκτάσεις, τα
προστατευτικάδάσηστιςορεινέςπεριοχές, τα
παραλιακάφράγματα και οι παράκτιοι υγρότο-
ποι, σεσυνδυασμόμευποδομήπεριορισμού
των καταστροφών, όπως ταέργαπροστασίας
ποταμών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΟΣ
ΤΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗΚΑΙ ΤΗΝΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΤΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΠράσινη
υποδομή (ΠΥ)- Ενίσχυση τουΦυσικού
Κεφαλαίου της Ευρώπης
Πίνακας1 -Παρουσίασηγια τοπώς επιλογόμενεςσημαντικέςπολιτικές της ΕΕαναγνωρίζουν
τονπιθανόρόλο τωνΜΦΣΥπουθασυμβάλλει στηνεπίτευξη τωνστόχων τους
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...98
Powered by FlippingBook