NWRM Guide - page 88

88
ΤΟ ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑΜΦΣΥ
Παρακάτω θα βρείτε τους ορισμούς των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στον
οδηγό. Αν αναζητάτε άλλους ορισμούς σχετικά με τα ΜΦΣΥ ή παρόμοια μέτρα,
μπορείτε να τους βρείτε στο γλωσσάριο της γνωστικής βάσης των ΜΦΣΥ στο
www.nwrm.eu/glossary/
.
Όρος
Ορισμός
εξοικονομούμενο
κόστος
(ήκόστοςπου
εξοικονομείται)
Αντιστοιχεί σεέναέμμεσοόφελος: το κόστοςπουπροκύπτει, οι αρνητικές
επιπτώσειςή ζημιέςαπόπλευράς ευημερίαςαπόοποιονδήποτεπουπροσπαθεί να
εξοικονομήσει με την επιλογήμιαςσυγκεκριμένης ενέργειαςανάμεσασεδιάφορες
εναλλακτικές.
Κάποιαμέτραφυσικήςσυγκράτησηςυδάτων (ΜΦΣΥ) μπορεί ναπροστατεύουν
ποταμούς και πόρους γλυκούύδατος, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόποάλλο
κόστοςπροστασίας, αυξάνοντας τηφυσική ικανότητααφομοίωσης τωνποταμών και
καθιστώνταςπεριττάάλλαμέτραποιότητας. Γιαπαράδειγμα, το λίπασμα και άλλα
ΜΦΣΥμειώνουν τηδιάβρωση και επεκτείνουν τηδιάρκεια ζωής των ταμιευτήρων
ενώπαράλληλαμειώνουν το κόστοςσυντήρησης κλπ. Αυτά ταοφέληβασίζονται στο
γενικόπλαίσιο (και τις ειδικέςπιθανέςπεριοχές) και, επομένως, είναι συχνάαδύνατο
νααναγνωριστούν και ναπροσδιοριστεί ηποσότητά τους. Ηαξιολόγηση των
εναλλακτικώνδιακυμαίνεται από την εκτίμηση των ζημιώνπαραγωγής έως το κόστος
για ταμέτραάμυνας και αποκατάστασης (μέθοδοςαποτρεπτικήςσυμπεριφοράς).
Κοινή Γεωργική
Πολιτική (ΚΓΠ)
ΗΚοινή ΓεωργικήΠολιτικήείναι τοσύνολο της νομοθεσίας και τωνπρακτικώνπου
εγκρίθηκαναπό τηνΕυρωπαϊκήΈνωσημεστόχο κοινή, ενιαίαπολιτικήστον τομέα
της γεωργίας.
(
http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_en.htm
)
ΣτρατηγικήΚοινής
Εφαρμογής (ΣΚΕ)
ΗΣτρατηγικήΚοινής Εφαρμογής (ΣΚΕ) είναι μιαστρατηγικήπουαναπτύσσεται από
τηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπή και ταΚράτηΜέλη της ΕΕμεσκοπό ναυποστηρίξουν την
εφαρμογή τηςΟΠΥ της ΕΕ. Στηρίζεται στην εργασίαδιαφόρων ειδικών, οι οποίοι
εργάζονται σεομάδεςυπό τοσυντονισμό τωνΟδηγιών για ταΎδατα τωνΚρατών
Μελών της ΕΕ. Επί τουπαρόντος, λαμβάνει υπόψηευρύτερεςπροκλήσεις της
πολιτικήςυδάτωνπουασκεί ηΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας την εφαρμογή τηςΟδηγίας
γιαπλημμύρες.
(δείτε
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/pdf/
strategy.pdf
)
.
λεκάνηαπορροής
Μια λεκάνηαπορροής (κάποιεςφορέςαναφέρεταιωςυδροκρίτηςήυδατοφράκτης)
είναι μιαπεριοχή γηςόπου ταεπιφανειακάύδατααπό τηνβροχή, την τήξη του
χιονιού, ή τουπάγουσυγκεντρώνονται σεένασημείο χαμηλούυψομέτρου, συνήθως
στην έξοδο της λεκάνης, όπου ταύδατα καταλήγουνσεένα κεντρικόσύστημα, όπως
έναποτάμι, μια λίμνη, έναν ταμιευτήρα, μιαεκβολήποταμού, ένανυγρότοπο, μια
θάλασσαήένανωκεανό.
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_basin
)
Ανάλυσηκόστους-
οφέλους (CBA)
Είναι έναπλαίσιοανάλυσης τοοποίοβασίζεται στηνοικονομικήορθολογικότητα
(ανάμεσασεδιάφορουςπεριορισμούς κάποιοςπάνταθαπροσπαθεί ναπάρει
τηναπόφαση, ηοποίαθααυξήσει τηνατομικήευημερία) και τηνοικονομία
της ευημερίας. Ηανάλυσηαυτήσυγκρίνει τα κόστη και ταοφέληδιαφόρων
εναλλακτικών και παρέχει ορθολογικά κριτήρια για τη λήψηαποφάσεων. ΗCBA
συμβάλλει σημαντικάσε κάποιεςαποφάσειςαλλάδεν τιςαντικαθιστά (δηλαδή
τοαποτέλεσμά τηςδεν είναι δεσμευτικό). ΗCBAπροσδιορίζει τηνποσότητασε
νομισματικούςόρους και συγκρίνει ταπλεονεκτήματα και ταμειονεκτήματα κάθε
πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβάνονταςστοιχεία για ταοποίαηαγοράδενπαρέχει
ένα ικανοποιητικόμέτροοικονομικήςαξίας. ΗCBAαποδίδει δείκτεςαποδοτικότητας
(χρηματοοικονομικούςή κοινωνικούς) βάσει τωνπληροφοριών καθ' όλη τηδιάρκεια
τουέργου. Χρησιμοποιούνται ότανοι στόχοι διαφόρωνΜΦΣΥήΠρογραμμάτων
Μέτρωνδεν είναι ίδιοι, δηλαδή, όταν κάτι διακινδυνεύεται δεν είναι μόνο τοσύνολο
των εναλλακτικώνμέτρωναλλάπαράλληλαοι διάφοροι συλλογικοί στόχοι.
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,...98
Powered by FlippingBook