NWRM Guide - page 90

90
Όρος
Ορισμός
ΜέτραΦυσικής
Συγκράτησης Υδάτων
(ΜΦΣΥ)
ΤαΜέτραΦυσικής Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ) είναι πολυλειτουργικάμέτρα
μεσκοπό ναπροστατέψουν και ναδιαχειριστούν τουςυδάτινουςπόρους
χρησιμοποιώνταςφυσικάμέσα και διαδικασίες. Γιαπαράδειγμα, η κατασκευήμιας
πράσινηςυποδομήςαποκαθιστώνταςοικοσυστήματα και αλλάζοντας τη χρήση γης.
ΤαΜΦΣΥέχουν τηδυναμική ναπαρέχουνπολλαπλάοφέλη, συμπεριλαμβάνοντας
τημείωση του κινδύνουπλημμυρών, τηβελτίωση τηςποιότηταςυδάτων, την
αναπλήρωσηυπογείωνυδάτων και τηβελτίωση τουοικοτόπου. Επίσηςμπορούν να
βοηθήσουνστην επίτευξηστόχων γιασημαντικέςπολιτικές της ΕΕ, όπωςηΟδηγία
Πλαίσιο για ταΎδατα (ΟΠΥ), ηΟδηγία για τιςπλημμύρες (ΟΠ) και ηΟδηγία για τα
Πουλιά και τουςΟικοτόπους.
Δελτίο ταυτότητας
ΜΦΣΥ
ΤοπιλοτικόέργοΜΦΣΥ της ΕΕέχει δημιουργήσει θεματολογικάδελτία για
μεμονωμέναΜΦΣΥ (διαθέσιμαστο
www.nwrm.eu/m
)
που
παρουσιάζουν τιςδιαθέσιμες γνώσεις τωνΜΦΣΥ. Απόαυτές τις γνώσεις, έχουν
δημιουργηθεί μικρότερα "δελτία ταυτότητας"ΜΦΣΥ και συνδυάζονται σεμια
"εργαλειοθήκη"ΜΦΣΥμεσκοπό ναδιευκολύνει τηνπρόσβασηστουςαναγνώστες
αυτού τουοδηγού. Θαβρείτε ταδελτία ταυτότηταςΜΦΣΥστοδεύτερομέροςαυτού
τουοδηγού.
Λύσημε γνώμονα τη
φύση
Οι λύσειςμε γνώμονα τηφύσηαποτελούν τις ζωντανές λύσειςπουεμπνέονται,
συνεχώςυποστηρίζονται από τηφύση και χρησιμοποιούν τηφύση, οι οποίες
λαμβάνουνυπόψηδιάφορες κοινωνικέςπροκλήσειςμεαποδοτική και προσαρμόσιμη
αξιοποίηση τωνπόρων και μεσκοπό ναπαρέχουν ταυτόχροναοικονομικά, κοινωνικά
και περιβαλλοντικάοφέλη. (
http://ec.europa.eu/research/environment/index_
en.cfm?pg=nature-based-solutions
)
Συγκράτηση
Συγκράτησηείναι η ικανότητα του (τμήματος του) οικοσυστήματος νααποθηκεύει
νερό, θρεπτικέςουσίεςή ιζήματα, είτεπροσωρινάείτεμόνιμα.
Απορροή
Ηεπιφανειακήαπορροή (γνωστήεπίσης καιως χερσαίαροή) είναι ηροή τωνυδάτων
που κινείται στην επιφάνεια τουεδάφους λόγωέντονωνβροχοπτώσεων, τήξης του
χιονιούήάλλεςπηγές. Αυτόμπορεί νασυμβεί επειδή τοέδαφος εμπλουτίζεται
παραπάνωαπό την ικανότητααπορρόφησής του, είτε γιατί ηβροχήπέφτει πιο
γρήγορααπόαυτόπουμπορεί νααπορροφήσει τοέδαφοςή γιατί οι αδιαπέραστες
περιοχές (οροφές και οδοστρώματα) στέλνουν τιςαπορροές τουςστοπαρακείμενο
έδαφος, τοοποίοδενμπορεί να τιςαπορροφήσει εξ ολοκλήρου. Ηεπιφανειακή
απορροήείναι ένασημαντικόστοιχείοστον κύκλο νερού. Είναι έναςβασικός
παράγονταςστηδιάβρωση τουεδάφουςαπό το νερό.
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_runoff
)
Λειτουργίες της
Μείωσης της
Απορροής (RAFs)
Οι λειτουργίες τηςΜείωσης τηςΑπορροής (RAFs) είναι χαμηλού κόστους,
αλλαγέςήπιαςμηχανικήςστη λεκάνηαπορροής, οι οποίες έχουνσχεδιαστεί με
σκοπό νααναχαιτίσουνμολυσμέναυδρολογικάμονοπάτιαροής.Μπορούν να
χρησιμοποιηθούνμεσκοπό την επιβράδυνση, τηναποθήκευση και τοφιλτράρισμα
τηςαπορροήςαπό γεωργική γη (ήδιαφορετική)ώστε ναμειωθεί ο κίνδυνος
πλημμυρών και ναβελτιωθεί ηποιότητα τωνυδάτων.
Αειφόρασυστήματα
αποστράγγισης (ή
SuDS)
Οι προσεγγίσεις για τηδιαχείριση των επιφανειακώνυδάτων (πλημμύρα), την
ποιότηταυδάτων (μόλυνση) και τα ζητήματαανέσεωναναφέρονται συλλογικάστα
αειφόρασυστήματααποστράγγισης (SuDS).
Οστόχος των SuDSείναι ναμιμηθούν τηφυσικήαπορροή και την τυπικήδιαχείριση
τηςβροχόπτωσης κοντάστοσημείοπουπέφτει. ΤαSuDSμπορεί νασχεδιαστούνμε
σκοπό την επιβράδυνση τωνυδάτων (μείωση) προτού καταλήξουνσε χειμάρρους,
ποτάμια και άλλεςυδατοπηγές. Παρέχουνπεριοχές για τηναποθήκευσηυδάτων
σεφυσικάσχήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθούνπροκειμένου ναεπιτρέψουν
τηδιαπότιση του νερού (διήθηση) στοέδαφος, την εξάτμισηαπό ταεπιφανειακά
ύδαταή τηναπελευθέρωσηαπό τηβλάστηση (γνωστόως εξατμισοδιαπνοή). (Πηγή:
Susdrain)
Κατάστασηυδάτων
Η κατάστασηυδάτωναντιπροσωπεύει ταβασικά χαρακτηριστικά τωνυδατικών
συστημάτων, όπως καθορίζεται στηνΟΠΥ της ΕΕ. Οστόχος τηςΟδηγίας είναι η
επίτευξημιας "καλής κατάστασης" γιαόλα ταυπόγεια και επιφανειακάύδατα
(ποτάμια, λίμνες, μεταβατικάύδατα και παράκτιαύδατα) στηνΕΕ. Ηοικολογική
και χημική κατάσταση των επιφανειακώνυδάτων καλύπτει ταεξήςστοιχεία:
τηνβιολογικήποιότητα (ψάρια, βενθικάασπόνδυλα, υδρόβια χλωρίδα), την
υδρομορφολογικήποιότητα, όπως τιςδομέςστηνόχθηποταμού, τησυνέχεια της
ροήςή τουπόστρωμαστην κοίτη τουποταμού, τηφυσική-χημικήποιότητα, όπως
θερμοκρασία, οξυγόνωση και συνθήκεςθρεπτικώνουσιών, και τη χημικήποιότητα, η
οποίααναφέρεται σεπρότυπαποιότητας τουπεριβάλλοντος γιαειδικέςρυπαντικές
ουσίεςστη λεκάνηαπορροής. Σχετικάμε ταυπόγειαύδατα, ηΟΠΥ λαμβάνει υπόψη
τόσο τηνποσοτικήόσο και την χημική κατάσταση.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98
Powered by FlippingBook