NWRM Guide - page 4

MIT KELL TUDNIA,MIELŐTT ELOLVASNÁ EZTAZ
ÚTMUTATÓT
Vízgazdálkodók, területrendezési és várostervezési testületek, természetvédő
szervezetek, mezőgazdasági szakemberek és erdészek, hatóságok és érdekelt
felek
növekvő érdeklődést mutattak a vízmegőrzés természetre alapozott
módszerei (NWRM) iránt
. Érdeklődésük azon számos előnynek szól, amelyet az
NWRM intézkedéseknyújthatnak,valamintezen intézkedésekazonképességének,
hogy egyidejűleg járuljanak hozzá a különböző Európai Uniós (továbbiakban EU)
politikák,
többek közt
a következők célkitűzéseinekeléréséhez: aVíz Keretirányelv
(WFD)
1
, azÁrvízi Irányelv (FD)
2
, azEUBiodiverzitási Stratégia
3
, azEUvízhiánnyal és
aszállyal kapcsolatos akcióterve,
4
az éghajlatváltozáshoz valóalkalmazkodásuniós
stratégiája
5
vagya tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (MSFD)
6
.
A vízmegőrzés természetre alapozott módszerei (NWRM) végrehajtásának
támogatása érdekében az Európai Bizottság (EB) számos
kezdeményezést
indított az NWRM intézkedésekkel kapcsolatban
az utóbbi néhány évben a
WFD Közös Végrehajtási Stratégiájának (CIS) keretein belül. Ezek a következőket
foglalták magukba: (1) egy
felmérő tanulmány,
amelynek célja az NWRM
intézkedések azonosítása, azok várható költségeivel és előnyeivel együtt
7
(2) egy
előzetes értékelés
az NWRM intézkedések hatékonyságáról az EU vízpolitikai
célkitűzései elérésének támogatására
8
; (3) egy
NWRM kísérleti tanulmány,
amely összekapcsolja a webalapú NWRM tudásbázis létrehozását egy NWRM
"gyakorlatiközösség"kialakulásának támogatásával
9
; (4)egyEU-s
NWRMpolitikai
dokumentum
kidolgozása, amely támogatja az NWRM intézkedések jobb
1
A vízpolitika teréna közösségi fellépés kereteinekmeghatározásáról szóló2000október 23-i 2000/60EK
EURÓPAI PARLAMENTI ÉSTANÁCSI IRÁNYELV.
2
Az árvízkockázatokértékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EKEURÓPAI PARLAMENTI
ÉSTANÁCSI IRÁNYELV.
3
ABIZOTTSÁGKÖZLEMÉNYEAZEURÓPAI PARLAMENTNEK, ATANÁCSNAK, AGAZDASÁGI ÉSSZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGNAKÉSARÉGIÓKBIZOTTSÁGÁNAK. Életbiztosításunk, természeti tőkénk: abiológiai sokféleséggel
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendőuniós stratégiaCOM(2011) 244 végleges.
4
ABIZOTTSÁGKÖZLEMÉNYEAZEURÓPAI PARLAMENTNEKÉSATANÁCSNAK. Az Európai Unióbana vízhiány
és az aszály jelentette kihívás kezeléséről. COM(2007) 414 végleges
5
ABIZOTTSÁGKÖZLEMÉNYEAZEURÓPAI PARLAMENTNEK, ATANÁCSNAK, AZEURÓPAI GAZDASÁGI ÉS
SZOCIÁLISBIZOTTSÁGNAKÉSARÉGIÓKBIZOTTSÁGÁNAK. Az éghajlatváltozáshoz valóalkalmazkodás EU-s
stratégiája. COM (2013) 216.
6
A tengeri környezetvédelmi politika területéna közösségi fellépés kereteinekmeghatározásáról szóló,
2008. június 17-i 2008/56/EKEURÓPAI PARLAMENTI ÉSTANÁCSI IRÁNYELV (tengervédelmi stratégiáról szóló
keretirányelv).
7
StellaConsulting (2012). A vízmegőrzés természetrealapozottmódszereinek (NWRM) költségei, hasznaés
éghajlat-állóvá tétele. Végső jelentés
8
Közös kutatóközpont 2012. A vízmegőrzés természetrealapozottmódszerei hatékonyságánakaz értékelése.
Hozzájárulás az európai vizek védelmére irányulóEU tervezethez. AKözös Kutatóközpont tudományos és
szakpolitikai jelentése.
9
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...98
Powered by FlippingBook