NWRM Guide - page 7

Az útmutató azokra a szempontokra összpontosít, amelyeket bármely (vízgyűjtő/
vidéki/városi) tervezési folyamathoz számításba kell venni, annak biztosítása
érdekében, hogy az NWRM intézkedéseket kellőképpen figyelembe vették. Ez az
útmutató:
ņ
ņ
Nem ismétlimegavíz-, talaj, föld- és területrendezésés fejlesztés
, vagy
egyéb létező ágazati tervezés alapinformációit. Ezeket az EU-s és tagországi
szinten a különböző ágazatokra és "(víz)gazdálkodási problémákra kidolgozott
létező útmutató dokumentumok megfelelően ismertetik. Jelen útmutató
olyan
sajátosságokkal és különbségekkel foglalkozik, amelyek akkor
merülhetnek fel, amikor az NWRM intézkedések megvalósítását
célkitűzések megállapítása, gazdálkodási problémák azonosítása, lehetséges
hatások/hatékonyság azonosítása vagy a hatékony és sikeresmegvalósításhoz
szükséges "megszervezés" szintjén veszik tekintetbe.
ņ
ņ
Nem állapít meg kötelező lépéseket,
amelyekkel ki kell egészítenie a
létező tervezési folyamatokat. Ez
inspirációs forrás
, amely segíthet az Ön
saját kereteihez és területéhez alkalmazott, megfelelő szerepet kijelölni az
NWRM intézkedéseknek,mégakkor is, haértékeléseinekvégsőválaszaez: "Én
nem tudommegvalósítani az NWRM intézkedéseket". Számos esetben, saját
tapasztalata további gondolatokat szül és ezek kiegészítik a jelenútmutatóban
bemutatottelemeket.
ņ
ņ
Nem javasol szabványokat
az NWRM intézkedések tervezéséhez. Mégis,
az útmutatóba beépített NWRM eszközkészletben bemutatott NWRM
azonosítókártyákon meg van adva néhány fontos információ, amely segít az
NWRM intézkedésekmegtervezésében sajátoshelyszíni feltételek között.
ņ
ņ
Nemmásolja le
az EU NWRM kísérleti projektjében kidolgozott, értékelési
és politikai problémákkal foglalkozó összefoglaló dokumentumok műszaki
tartalmát (lásd az alább bemutatott összefoglaló dokumentumok listáját) .
Ezek az összefoglalódokumentumok (a továbbiakban angol rövidítéssel SD) itt
találhatók:
Az EUNWRM intézkedésekKísérleti projektjeáltal kidolgozott összefoglalódokumentumok
Az EU NWRM intézkedések Kísérleti projektje 12 összefoglalódokumentumot dolgozott ki, amelyek a következő
tematikus területekkel foglalkoznak:
0. sz. SD: AzNWRM intézkedésekbevezetése
1. sz. SD: AzNWRM intézkedésekbiofizikai hatásai éshatékonysága
2. sz. SD:: Mennyire hatékonyak az NWRM intézkedések a szakpolitikai célkitűzések eléréséhez való hozzájárulást
illetően?
3. sz. SD: AzNWRM intézkedésekhatékonyságának felmérésimódszerei
4. sz. SD:Mi azNWRM intézkedésekhaszna?
5. sz. SD:MelyekazNWRM intézkedések költségei?
6. sz. SD:MekkoraazNWRM intézkedések költséghatékonysága?
7. sz. SD: Gazdasági felmérésimódszerekazNWRM intézkedések költségeireéshasznára
8. sz. SD: ‘Lehetőségekaz’ NWRM intézkedések számára
9. sz. SD: Akadályokés sikertényezőkazNWRM intézkedéseket illetően
10. sz.SD:AzNWRM intézkedésekkel kapcsolatosszakpolitikákösszehangolása–Hogyanépülnekbeleezekakülönböző
európai irányelvekbe?
11. sz. SD: HogyanfinanszírozhatókazNWRM intézkedések?
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...98
Powered by FlippingBook