NWRM Guide - page 11

11
Mitől lesz egymódszer a vízmegőrzés természetrealapozottmódszere?
A vízmegőrzés természetre alapozott módszereinek, vagyis az NWRM
intézkedéseknek elsődleges szerepe abban jelentkezik, hogy ezek a módszerek
javítják vagy helyreállítják a természetes és ember alkotta talaj és a vízi
ökoszisztémákvízmegőrzőképességét.Ennekeredményekéntegysorszolgáltatást
éssokrétűhasznotnyújtanakazembereknek,miközbenhozzájárulnakakülönböző
környezetvédelmi stratégiákéspolitikák célkitűzéseinekeléréséhez.
Ahogy az NWRM intézkedésekre vonatkozó EU-s politikai dokumentumbanmeg
vanhatározva (lásd1. négyzet
11
), azNWRM intézkedések
ņ
ņ
Megőrzik a vizet
(lefolyás vagy folyók vízhozama) a rendszerek létező
kapacitásán túl, szabályozott sebességen engedve útjára azt, vagy
beszivárogtatvaa felszínalatti vizekbe
12
;
ņ
ņ
Felhasználjáka talajokés vízi ökoszisztémák vízmegőrző képességét
egyéb
környezetvédő és közérzetjavító szolgáltatások nyújtásához
, mint
például vízminőség, biológiai sokféleség, közjóléti érték vagy rugalmasság
és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshatásaihoz;
ņ
ņ
Általában viszonylag
"kis léptékben alkalmazzák",
a vízgyűjtő vagy a
területméretéhez képest, ahol ezekmegvalósíthatóak;
ņ
ņ
Egy
természeti folyamatot
igyekeznek felülmúlni, jóllehet maguk nem
mindig "természetes" létesítmények (ahogy azt a zöld tetők világosan
szemléltetik).
Az NWRM intézkedések meghatározása egyetlen célra (védelem, a víztárolási
képességnövelése vagy visszaállítása) és egybizonyos (természetes folyamatokat
felhasználó) eszközkészletre is hivatkozik. Az NWRM intézkedések ténylegesen
megkülönböztető jellegét ezutóbbi adja.
11
Európai Bizottság. 2014. EU-spolitikai dokumentuma vízmegőrzés természetrealapozottmódszereiről.
AWFDCIS intézkedési programot kidolgozómunkacsoportjának (a továbbiakbanangol rövidítésselWGPoM)
szerkesztői csapata
12
Ne feledje, hogynemminden intézkedés, amelynöveli a víztestekben tárolt vízmennyiségét, NWRM
intézkedés.Más lehetőségek,mint például a vízmegtakarítási lehetőségek, vízgadálkodás-hatékonysági
intézkedések, szennyvízkezelés, kereslet-gazdálkodás és egyebek, amelyeka víztesteknekés azok vízmegőrzési
képességének javulását eredményezhetik, nem tekinthetőkNWRM intézkedéseknek.
AzNWRM intézkedésekmeghatározásaaz EU szakpolitikai dokumentumábanmegadott
módon
A vízmegőrzés természetre alapozottmódszerei
többfunkciós módszerek,
amelyek célja a vízforrások
védelmeésavízzelkapcsolatoskihívásokkezeléseaz
ökoszisztémákhelyreállításávalvagyfenntartásával,
valamint
a víztestek természetes funkcióival és jellemzőivel,
természetes
eszközöket és folyamatokat
használva
.
Az NWRM intézkedéseket elsősorban
a vizes élőhelyek, a talaj és a vízi és víztől függő ökoszisztémák
megőrzési képességének növelése,
állapotuk javítása érdekében alkalmazzák. Az NWRM intézkedések
alkalmazása támogatja a
zöld infrastruktúrát
, javítja a
víztestek mennyiségi állapotát
mint olyant, és
csökkentia
sebeshetőségüketazárvizekkelésaszályokkal szemben
.Ezkedvezőenbefolyásolja
avíztestek
kémiai és ökológiai állapotát
a víztestek természetesműködésének és az általuk nyújtott szolgáltatások
természetesműködésének helyreállításával. A helyreállított ökoszisztémák az
éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodáshoz és annakmérsékléséhez egyaránt hozzájárulnak
.
1. négyzet
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...98
Powered by FlippingBook