NWRM Guide - page 18

18
2, fejezet
EUpolitika Általánospolitikai
célkitűzés(ek)
Kifejezettvagyhallgatólagoshivatkozások
azNWRM intézkedésekrevagyhasonlóra
Forrás
VízKe-
retirányelv
Annakérdekében,
hogya vizekállapota
jó legyenEurópában
AVízKeretirányelvVI.mellékletemegadja
azon intézkedések listáját, amelyeket figye-
lembekell venni az intézkedési programok-
ban. Ezek
többekközött
avizes élőhelyek
újjáteremtését éshelyreállítását foglalják
magukba.
A vízpolitika terénaközösségi fel-
lépés kereteinekmeghatározásáról
szóló2000október 23-i 2000/60EK
EURÓPAI PARLAMENTI ÉSTANÁCSI
IRÁNYELV
Árvízi
Irányelv
Azon veszélyek
csökkentéseés
kezeléseérdekében,
amelyet az árvizek
jelentenekaz
emberi egészségre,
akörnyezetre, a
kulturálisörökségre
és agazdasági
tevékenységre.
AzÁrvízi Irányelv7. cikkelyemegállapítja,
hogy:
Az árvízi kockázatkezelési tervekbea fenn-
tartható földhasználatigyakorlatokat, a
vízmegőrzés javítását, valamint bizonyos
területekárvíz esetén történőellenőrzött
elárasztását is fel lehet venni.
Az árvízkockázatokértékeléséről
és kezeléséről szóló, 2007. október
23-i 2007/60/EKEURÓPAI PARLA-
MENTI ÉSTANÁCSI IRÁNYELV
Az éghaj-
latválto-
záshoz
valóalkal-
mazkodás
stratégiája
Annakérdekében,
hogyEurópa
ellenállóbb legyen
az éghajlatváltozás
hatásaival szemben,
éshogyminden
kormányzati
szinten javítsáka
felkészültséget és
aképességet az
éghajlatváltozás
hatásainak
kezelésére.
Az EUalkalmazkodási stratégiájaerőshang-
súlyt fektet akáros következménnyel nem
járó, alacsonyköltségűésmindenképpen
kifizetődő lehetőségekbeépítésére. Ezek
a fenntarthatóvízgazdálkodást és akorai
figyelmeztető rendszereket foglaljákmaguk-
ba. Azökoszisztémaalapúmegközelítések
általábanköltséghatékonyakakülönböző
forgatókönyvek szerint. Ezekkönnyen
hozzáférhetőkés sokrétűhaszonnal járnak,
például csökkent árvízkockázat, kisebb
talajerózió, jobb víz- és levegőminőségés
csökkent hősziget hatás.
ABIZOTTSÁGKÖZLEMÉNYEAZ
EURÓPAI PARLAMENTNEK, ATA-
NÁCSNAK, AZEURÓPAI GAZDASÁGI
ÉSSZOCIÁLISBIZOTTSÁGNAKÉSA
RÉGIÓKBIZOTTSÁGÁNAKAz éghaj-
latváltozáshoz valóalkalmazkodás
EU-s stratégiájáról
Zöld
infrastruk-
túra
A zöld infrastruktúra
fejlesztésének
előmozdítására,
egyelősegítőkeret
létrehozásával a
zöld infrastrukturális
projektek
ösztönzéséreés
elősegítésérea
létező jogi, politikai
éspénzügyi
eszközökönbelül
azokelőnyeinek
kihasználása
érdekébena
fenntartható
fejlődéshez.
Akatasztrófákkal szembeni ellenálló
képességet növelő zöld infrastrukturális
megoldások szerves részét képezikaz EU
katasztrófa-kockázatkezelésre vonatkozó
politikájának. […] Az ilyeneseményeknek
az emberi társadalomraés akörnyezetre
gyakorolt hatása sokesetben csökkenthető
olyan zöld infrastrukturálismegoldások
alkalmazásával,mint például ahasználható
árterületek, partmentierdős területek,
hegyvidéki véderdők, turzásokéspartmenti
vizes élőhelyek, amelyekkiegészítői lehet-
nekakatasztrófacsökkentésrealkalmas
infrastruktúrának,mint például a folyóvé-
delmimunkálatok.
ABIZOTTSÁGKÖZLEMÉNYEAZ
EURÓPAI PARLAMENTNEK, ATA-
NÁCSNAK, AZEURÓPAI GAZDASÁGI
ÉSSZOCIÁLISBIZOTTSÁGNAKÉS
ARÉGIÓKBIZOTTSÁGÁNAKZöld
infrastruktúra—Európa természeti
tőkéjéneknövelése
1. táblázat -Annakbemutatása, ahogyanakiválasztottEU-s szakpolitikai kezdeményezés felismeri
azNWRM intézkedésekpotenciális szerepét célkitűzései eléréséhez valóhozzájárulásban
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...98
Powered by FlippingBook