NWRM Guide - page 19

19
EUpolitika Általánospolitikai
célkitűzés(ek)
Kifejezettvagyhallgatólagoshivatkozások
azNWRM intézkedésekrevagyhasonlóra
Forrás
Az EU
vízkincs
megőr-
zésére
irányuló
terve
Annakbiztosítására,
hogyelegendő
mennyiségű jó
minőségű víz álljon
rendelkezésre
az emberek
szükségletei, a
gazdaságés a
környezet számára
unió szerte
Az EU vízkincsmegőrzésére irányuló terve
előmozdítjaaz alternatív földhasználat
gyakorlatait, hogyhozzájáruljon a
jóökológiai állapot eléréséhez aVíz
Keretirányelvmegfogalmazásában, külön
hivatkozásokkal azNWRM intézkedésekre.
Ez akövetkezőket állapítjameg:
Az intézkedésekközé, amelyek
nagymértékbenhozzájárulnakaz
árvizekés aszályokkedvezőtlen
hatásainakkorlátozásához, tartozika
zöld infrastruktúra, különösenazNWRM
intézkedések. Ezekaz árterületekés
vizes élőhelyekhelyreállítását foglalják
magukba, amelyekmegőrizhetika vizet
bőséges— vagy túlzott—esőzések idején
a szárazság idején történő felhasználásra.
A zöld infrastruktúra segíthet biztosítani
azökoszisztéma-szolgáltatásoknyújtását
az EUBiodiverzitási Stratégiájának
megfelelően. A talaj vízzáróvá tételének
visszaszorításaegymásikolyan intézkedés,
amely csökkenthetiaz árvízkockázatokat.
Ezeket az intézkedéseket belekell foglalni
minda vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe,
mindaz árvízkockázati tervekbeés, ahogy
említettük, finanszírozásánakprioritássá
kell válniaaCAP, akohéziós és strukturális
alapokkeretében.
ABIZOTTSÁGKÖZLEMÉNYE
AZEURÓPAI PARLAMENTNEK,
ATANÁCSNAK, AZEURÓPAI
GAZDASÁGI ÉSSZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGNAKÉSARÉGIÓK
BIZOTTSÁGÁNAK. Az európai
vízforrásokvédelmére irányuló
tervezet
KözösAg-
rárpolitika
(CAP)
Akörnyezetvédelmi
teljesítmény
javításaaközvetlen
kifizetésekkötelező
"kizöldítése" révén,
amelyelő fogja
segíteni az éghajlat
és környezet
szempontjából
előnyös
mezőgazdasági
gyakorlatokat.
ACAP "zöldítő" intézkedései, köztük
anövénytermelésdiverzifikálása, az
állandógyepterületekés azökológiai
jelentőségű területek fenntartása, az egyes
gazdaságoknak történőkifizetések30%-át
teszikki.
ABIZOTTSÁGKÖZLEMÉNYE
AZEURÓPAI PARLAMENTNEK,
ATANÁCSNAK, AZEURÓPAI
GAZDASÁGI ÉSSZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGNAKÉSARÉGIÓK
BIZOTTSÁGÁNAK.ACAP jövője
2020-ig: Az élelmezési, a
természetes erőforrásokat érintőés
a területikihívásokkezelése
Vidékfej-
lesztési
rendelet
(RDR)
Amezőgazdaságtól
és az erdészettől
függőökoszisztémák
állapotának
helyreállítása,
megőrzéseés
javítása,
Avízmegőrzésmagától értetődő célkitűzése
azuniós vidékfejlesztési prioritásoknak.
Az 1305/2013-as rendelet 5. cikkelyea
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő
ökoszisztémákállapotánakhelyreállítására,
megőrzéséreés javítására vonatkozik,
különös tekintettel akövetkező területekre:
a) abiológiai sokféleséghelyreállítása,
megőrzéseés javítása, többekközötta
Natura2000 területeken, és ahátrányos
természetiadottságokkal vagyegyéb sajátos
hátrányokkal rendelkező területeken,
és anagy természetiértéket képviselő
gazdálkodás, valamint az európai tájak
állapota;
b) avízgazdálkodás javítása, ideértvea
műtrágyával és anövényvédő szerekkel való
gazdálkodást;
c) a talajeróziómegelőzéseés a
talajgazdálkodás javítása.
AZEURÓPAI PARLAMENTÉSA
TANÁCS1305/2013/EU2013.
december 17-i RENDELETE
az Európaimezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EAFRD)
nyújtandóvidékfejlesztési
támogatásról és az 1698/2005/
EK tanácsi rendelet hatályonkívül
helyezéséről
NWRM intézkedések kiválasztásánakésmegvalósításánakokai
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...98
Powered by FlippingBook