NWRM Guide - page 15

15
NWRM intézkedések kiválasztásánakésmegvalósításánakokai
i t z s i l szt s s
l sít s
i
Önnek is lesznek majd saját szempontjai arra, hogy az NWRM intézkedések
kiválasztását,megtervezésétésmegvalósításátsajátszerepkörénekésfeladatainak
és a területet körülvevő környezet jellegzetességeinek megfelelően végezze
el. Mindazonáltal ennek az öt szempontnak központi szerepe van az NWRM
intézkedések kiválasztásában és megvalósításában a gazdálkodási és politikai
kihívások sokféleségének kezeléseérdekében.
Több teret adni a természetnek
Természeti funkciók, folyamatok és ökoszisztémák helyreállítása vagy
létrehozása
elsődleges vezérelv
lehet a politikák kidolgozását és
megvalósítását illetően. Ez az elv az NWRM intézkedéseket meghatározó
lényegi elem,mely intézkedéseknek a természetre alapozó jellegzetességeik
vannak,hogyhosszútávonhassanakésfokozzáktájunkrugalmasságát.Hagyva,
hogy a természet elvégezze feladatát, az NWRM intézkedéseknek hosszú
távon versenyelőnyük is van az épített infrastruktúrával szemben, amelynek
idővel folyamatos ráfordításravanszüksége funkciója támogatásaérdekében.
Az intézkedések jobbelhelyezésea tájban szinténaz intézkedéseknek ahelyi
lakosságáltali jobbelfogadásához vezethet.
Sokrétűhaszonnyújtása
AzNWRM intézkedésekképesekegyidejűleg jobbhelyzetbehozni különböző
embereket és ágazatokat, ami
közös haszonhoz vezet, javítja az emberek
jólétét és életkörülményeit, és lehetőségeket nyit a gazdaság különböző
területein
. Például, az NWRM intézkedések csökkenthetik az árvízveszélyt
miközben javítják a vízminőségét; fokozzák a széndioxidelnyelést,miközben
elősegítik a biológiai sokféleséget; szabályozzák a vízmegőrzést, miközben
javítják a vízhez való hozzáférést; csökkentik az esővíz-gazdálkodáshoz
szükségesköltséges infrastruktúra iránti igényt, a táj képének javításaközben;
és zöldebbé teszik a városokat, miközben kellemes környezetet biztosítanak
azok lakosainak.
Hozzájárulásakülönbözőpolitikai célkitűzésekegyidejűeléréséhez
Mivel
sokrétű hasznuk
van, az NWRM intézkedések hozzájárulhatnak
a
különböző EU-s politikai célkitűzések eléréséhez
. Ezek: erősíthetik a
vízi ökoszisztémák állapotát az EU Víz Keretirányelve célkitűzéseinek és
követelményeinekmegfelelően;csökkenthetikazárvízveszélytveszélyeztetett
területek és népesség esetében az Árvíz Irányelv célkitűzéseivel
összhangban; növelhetik a biológiai sokféleséget és hozzájárulhatnak az EU
Biodiverzitási Stratégiájának célkitűzései eléréséhez; növelhetika rendszerek
alkalmazkodási képességét és hozzájárulhatnak az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodáshoz; kezelhetik a vízhiányt és aszályt; hozzájárulhatnak
a fenntartható várostervezéshez; és javíthatják a környezet minőségét,
amelyben élünk
13
. Bizonyos feltételek mellett az NWRM intézkedések
egyidejű hozzájárulásai a különböző politikai célkitűzésekhez irányíthatják
a politikai koordinációt, szinergiákat és koherenciát. Számos EU-s politika
máriskifejezettenhivatkozikazNWRM intézkedésekre (lásd1. táblázat),mint
egyéni célkitűzései elérésénekeszközeire.
13
Egyébpolitikák, amelyekamegvalósításból hasznot húzhatnak, a következők: Települési szennyvízkezelési
irányelv; Felszínalatti vizekről szóló irányelv; fenntarthatóerdőgazdálkodás; földhasználat,mint erőforrás.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...98
Powered by FlippingBook