NWRM Guide - page 88

88
AZNWRM INTÉZKEDÉSEK SZÓJEGYZÉKE
Alább az útmutatóban használt főbb kifejezések meghatározásai találhatók. Ha
az NWRM vagy hasonló intézkedésekkel kapcsolatos további meghatározásokat
keres, ezeket az NWRM intézkedések tudásbázisában találhatja meg itt:
www.
nwrm.eu/glossary/.
Kifejezés
Meghatározás
Költségekelkerülése
(vagyelkerült költségek)
Közvetlenhaszonegyenértéke: pénzügyi költségek, kedvezőtlenhatások vagy
jóléti veszteségekbárkivel kapcsolatban, amelyeka különböző lehetőségek
közül egybizonyos intézkedés kiválasztásával kerülhetőkel.
Néhány természetes vízmegőrzési intézkedés (NWRM)megvédhetia folyókat
és az édesvíz-forrásokat, ezáltal csökkentveegyéb védelmi költségeket, növelve
a folyó természetes asszimilációs képességét és fölöslegessé téveegyéb
minőséggel kapcsolatos intézkedéseket. Például amulcsozás és egyébNWRM
intézkedések csökkenthetikaz eróziót ésmeghosszabbíthatjáka tározók
élettartamát,miközben csökkentikazok karbantartási költségeit stb. Ezeka
hasznok kontextusonalapulnak (éspotenciálisanhelyspecifikusak), és ezért
gyakrannehéz azonosítani és számszerűenmeghatározni őket. Az értékelési
lehetőségeka termeléskiesésektől a védelmi éshelyettesítő intézkedések
költségéig (vagyismegelőzőmagatartások) terjednek.
KözösAgrárpolitika (CAP)
AKözösAgrárpolitika jogszabályokés gyakorlatokhalmaza, amelyeket az
Európai Unió fogadottel egy közös egységesítettmezőgazdasági politika
kialakításaérdekében.
(
http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_en.htm
)
KözösVégrehajtási
Stratégia (CIS)
AKözösVégrehajtási Stratégia (CIS) az Európai Bizottságés az EU tagállamok
által kidolgozott stratégiaaz EUWFDmegvalósításának támogatására. Ez a
különböző szakértőimunkacsoportokmunkájáraépül az EU tagállamok vízügyi
igazgatóinak irányításával.Ma, ez anagyobbEU-s vízpolitikai kihívásokra is
válaszol, beleértveaz árvízkockázatokról szóló irányelv végrehajtását.
(lásd
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/
pdf/strategy.pdf
).
vízgyűjtő
A vízgyűjtőolyan földterület, amelyenaz esőből, ahó vagy jégolvadásából
származó felszíni víz egyetlen,mélyebben fekvőpontba folyik, általábana
medence kijáratához, amelyen keresztül a vizekegymásik víztestbe jutnak,
például folyóba, tóba, tározóba, torkolatba, vizes élőhelyre, tengerbe vagy
óceánba.
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_basin
)
Költség-haszonelemzés
(CBA)
Gazdasági ésszerűségalapján (többmegkötés közül valakimindigazt adöntést
próbáljameghozni, amelynöveli valaki egyéni jólétét)meghozottés a jóléti
gazdaságáltalmegalapozottelemzéskeret. ACBAösszehasonlítja különböző
lehetőségek költségeit éshasznát és racionális kritériumokat nyújt adöntés
meghozásához. ACBA kritikus információbizonyosdöntésekesetében, denem
helyettesítimagukat adöntéseket (vagyis eredményenem kötelezőérvényű)..
ACBApénzügyi szempontból számszerűenmeghatározzaésösszehasonlítja
bármely kezdeményezéssel kapcsolatos érveket vagyellenérveket, beleértve
azokat az elemeket, amelyekgazdasági értékéreapiacnemnyújt kielégítő
mértéket. ACBAmeghatározzaa jövedelmezőségimutatókat (pénzügyi,
gazdasági vagy társadalmi) aprojekt élettartama folyamángyűjtött információk
alapján. Ez akkor használható, haa különbözőNWRM intézkedések vagy
intézkedésprogramok célkitűzései nemugyanazok,más szóval, amikor nemcsak
különböző intézkedéscsomagok vannak, hanem különböző kollektív célok is.
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,...98
Powered by FlippingBook