NWRM Guide - page 89

89
Kifejezés
Meghatározás
Költséghatékonysági
elemzés (CEA)
Elemzési eszköz vagyértékelésimódszer, amelyugyanazon vagyhasonló
eredményt létrehozó különbözőmódozatok költségeitméri fel. Ez a különböző
intézkedéseket költségeikéshatékonyságukalapján rangsorolja, a leginkább
költséghatékony intézkedés kerül a rangsor elejére.Mivel aköltséghatékonysági
elemzésösszehasonlítóelemzésekhez javasolt, azösszegyűjtendő költségeknek
tartalmazniuk kell azokat is, amelyeknemhelyspecifikusak.
Ökoszisztéma-
szolgáltatások
Azökoszisztéma szolgáltatásokazokaz előnyök, amelyeket az emberekaz
ökoszisztémákból nyerhetnek. A következőket foglaljákmagukba: ellátási
szolgáltatások ,mint például élelem, víz, faanyagés rostanyag; szabályozó
szolgáltatások, amelyekbefolyásoljákaz éghajlatot, árvizeket, betegséget,
hulladékokat és a vízminőséget; kulturális szolgáltatások, amelyek szórakozási,
esztétikai és szellemi hasznot nyújtanak; és támogatási szolgáltatások,mint
például talajalakítás, fotoszintézis és tápanyag-körforgás
(Forrás:
http://www.unep.org/maweb/documents/document.356.aspx.pdf
)
Épített (szürke)
infrastruktúra
A vízmegőrzés természetesmódszerei (NWRM) szempontjából az épített
infrastruktúra rendszerint a vízgazdálkodáshagyományosmódszereire
vonatkozik, amelyember által létrehozott, épített vagyontárgyakat használ fel,
amelyek leggyakrabban vízállóakés arra vannak tervezve, hogy semmilyen
fajtaökoszisztémanealakulhasson ki bennük. Az épített infrastruktúraolyan
intézkedéseket foglalmagába,mint csatornák, csővezetékek, kanálisokés
szennyvízkezelő rendszerek, árkok, töltésekés gátak. Az épített infrastruktúrát
azért nevezik szürkének,mert gyakranbetonból készül. A zöld infrastruktúrától
eltérően, az épített infrastruktúraáltalábannem jár sokrétűhaszonnal.
Az épített infrastruktúrára, például a kanálisokraés a szennyvízkezelő
rendszerekre városok területén van szükség, dehatékonyságuknövelhető
zöld infrastrukturális intézkedésekkel, amelyek segítenek visszaállítani a táj
természetes vízmegőrző képességét. Azonban, néhány korszerűmodern
infrastrukturális létesítmény,mint például az áteresztő járdákésnéhány
háztetői vízmegőrző rendszer, utánozzáka táj természetes vízmegőrző
képességét és segítenekhelyreállítani az elvezetés ésbeszivárgás sokkal
természetesebbmintáit.
Horizon2020
AHorizon2020egypénzügyi eszköz, amelymegvalósítjaaz "Innovatív
Unió", az Európa2020 kiemelt kezdeményezést, amelynek céljaEurópa
globális versenyképességénekbiztosítása.
(
)
Hidrológiaimodellezés
Ahidrológiaimodelleka víz-körforgás részénekegyszerűsített, fogalmi
ábrázolásai. Ezeket elsősorbanhidrológiai előrejelzéshez és ahidrológiai
folyamatokmegértéséhezhasználhatók.
(http://en.wikipedia.org/wiki/
Hydrological_modelling)
LIFE
A LIFEaz EUpénzügyi eszköze, amely támogatjaa környezetvédelmi,
természetvédelmi és éghajlat-politikai fellépéseket az EU-ban.
Lásd
http://ec.europa.eu/environment/life/
Többszempontúelemzés
(MCA)
A többszempontúelemzés (MCA) vagy többszempontúdöntéselemzés (MCDA)
egyolyanmódszer, amely kifejezetten több szempontot vesz számításbaa
döntéshozatal támogatásához. Nyilvánvalóvá teszi a különböző (potenciális)
hatásokat, amelyet apolitikai lehetőségek vagy intézkedésekgyakorolhatnak,
egyetlenmutatóba kapcsolvaösszeezeket, az egyes szempontokhoz vagy
hatásokhozhozzárendelt különbözőmértékeket használva.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98
Powered by FlippingBook