NWRM Guide - page 90

90
Kifejezés
Meghatározás
A vízmegőrzés természetre
alapozottmódszerei
(NWRM)
A vízmegőrzés természetrealapozottmódszerei (NWRM) többfunkciós
intézkedések, amelyek céljaa vízforrások védelmeés kezelése természetes
eszközökés folyamatok felhasználásával, ezért zöld infrastruktúrát építve ki,
például ökoszisztémákhelyreállításával és a földhasználatmegváltoztatásával.
AzNWRM intézkedések sokrétűhaszonnyújtására képesek,beleértveaz
árvízkockázat csökkentését, a vízminőség javítását, a talajvíz-feltöltést és az
élőhely-javítást.Mint ilyenek, segíthetnekelérni, a főEU-spolitikák,mint
például aVíz Keretirányelv (WFD), az árvízkockázatokról szóló irányelv (FD) és
az élőhelyvédelmi ésmadárvédelmi irányelv, céljait.
NWRMazonosítókártya
Az EUNWRM kísérletiprojektjeadatlapokat dolgozott ki az egyesNWRM
intézkedésekhez (ittérhetőel:
www.nwrm.eu/
)
, amelyek
bemutatjákazNWRM intézkedésekről rendelkezésreálló ismereteket. Ezen
ismeretekalapján rövidebbNWRM "azonosító kártyákat" dolgoztak ki és
kapcsoltakösszeegyNWRMeszközkészletbe, hogy jelenútmutatóolvasóinak
megkönnyítsékaz azokhoz valóhozzáférést. AzösszesNWRMazonosítókártya
azútmutatómásodik részében találhatómeg.
Természetrealapozott
módszerek
A természetrealapozottmódszerekúgyértendők,mint a természet sugallta,
folyamatosana természet által támogatottés a természetet felhasználó
élethűmegoldások, amelyek különböző társadalmi kihívások kezelésére
vannak tervezveerőforrás-hatékonymódon, és egyidejűgazdasági, társadalmi
és környezetvédelmi haszonnyújtására.
(
http://ec.europa.eu/research/
environment/index_en.cfm?pg=nature-based-solutions
)
Megőrzés
Amegőrzés azökoszisztémaazon képessége (része), hogy vizet, tápanyagokat
vagyhordalékokat tároljon, ideiglenesen vagyállandóan.
Lefolyás
A felszíni lefolyás a víz lefolyása, amelyakkor következikbe, amikor a fölösleges
esővíz, olvadásvíz vagyegyéb források lefolynaka föld felszínéről. Ez amiatt
következhet be,mivel a talaj teljesmértékben telítve van,mivel sokkal
gyorsabbanesik,mint ahogya talaj felszívhatnáazt, vagymert a vízhatlan
területekről (háztetőkés járdák) a víz a környező talajra jut, amelynem
tudjaazt egészében felszívni. A felületi lefolyás a víz körforgásánakegyik fő
összetevője. Ez a talaj víz általi eróziójánakelsődlegesoka.
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_runoff
)
Lefolyás-csökkentő
létesítmények (RAF-ok)
A lefolyás csökkentő létesítmények (RAF-ok) olcsó, egyszerű kivitelezésű
vízgyűjtő-módosítások, amelyeka szennyezetthidrológiai áramlási utak
elfogására vannak tervezve. Ezekmezőgazdasági (vagymás) területekről érkező
lefolyások lassítására, tárolásáraés szűrésérehasználhatók, az árvízkockázat
csökkentéseés a vízminőség javításaérdekében.
Fenntarthatóvárosi
vízelvezető rendszerek
(vagySuDS-ek)
Amegközelítéseket a felszíni víz kezelésére, amelyeka vízmennyiséget (árvíz),
a vízminőséget (szennyezés) és közjólétiproblémákat veszikfigyelembe,
együttesen fenntartható városi vízelvezető rendszerek (vagy SuDS-eknek)
nevezik.
Az SuDSa természetes vízlefolyásutánzására törekszikés a csapadékesést
általábanahhoz közel kezeli, ahol az lehull. Az SuDSúgy tervezhető, hogy
csökkentsea víz sebességét,mielőttazbejutnaapatakokba, folyókba
vagyegyéb vízfolyásokba. Ezek területeket biztosítanaka víz tárolására
természetes környezetbenés arrahasználhatók, hogy lehetővé tegyéka
víznekabeszívódást (beszivárgást) a talajba, a felszíni víz elpárolgását vagya
növényekről valóelpárolgását (másnévenaz evapotranszpirációt). (Forrás:
Susdrain)
A víz állapota
A víz állapotaa víztestek fő jellemzőit fejezi ki, az EUWFD-nek
megfogalmazásában. Az irányelváltalmegfogalmazott célminden talaj- és
felszíni víz (folyók, tavak, átmeneti vizekésparti vizek) "jóállapotának" elérése
az EU-ban. A felszíni vizekökológiai és kémiai állapotaa következőelemeket
tartalmazza: biológiaiminőség (halak, fenéki gerinctelenek, vízi növényzet);
hidromorfológiaiminőség,mint például folyóparti szerkezet, a folyó
folytonossága vagya folyómeder állaga; fizikai-kémiaiminőség,mint például
ahőmérséklet, oxigénezés és tápanyag feltételek; és kémiaiminőség, amely
a folyómeder sajátos állományának környezetvédelmiminőségi szabványaira
vonatkozik. A felszínalatti vizekesetébenezekminőségi állapotát és kémiai
állapotát egyaránt figyelembe veszi.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98
Powered by FlippingBook