NWRM Guide - page 4

ŠTO TREBATE ZNATI PRIJENEGO ŠTOPROČITATE
OVAJ VODIČ
Upravitelji voda, tijela za prostorno i urbano planiranje, organizacije za
zaštitu prirode, stručnjaci za poljoprivredu i upravitelji šuma, javna uprava i
zainteresiranestranepokazuju
svevećiintereszaprirodnemjerezazadržavanje
voda (NWRM - Natural Water Retention Measures)
. Njihov interes leži u
višestrukim prednostima koje NWRM potencijalnomože isporučiti, a njihova
sposobnost da doprinesu istovremeno postizanju ciljeva različitih politika
Europske unije (EU), uključujući
između ostalog
: Okvirnu direktivu o vodama
(WFD - Water Framework Directive)
1
, Direktivu o poplavama (FD - Floods
Directive)
2
, Strategiju EU-a za biološku raznolikost
3
, Akciju EU-a na nestašice
vode i suše
4
ili EU strategiju o prilagodbi klimatskim promjenama
5
ili Okvirnu
direktivuomorskoj strategiji (MSFD-MarineStrategy FrameworkDirective)
6
.
Da bi podržala provedbu NWRM-a, Europska Komisija (EK) pokrenula je
u posljednjih nekoliko godina različite
inicijative o NWRM-u
u kontekstu
Zajedničke provedbene strategije (CIS - Common Implementation Strategy)
ODV-a. Ovo je posebno uključivalo: (1)
sadržaj strateške studije
usmjeren na
identificiranjeNWRM-a zajedno s očekivanim troškovima i pogodnostima
7
(2)
ex-ante
procjenu
učinkovitosti NWRM-a da podrži ostvarenje ciljeva politike
o vodama EU
8
; (3)
NWRM pilot projekt
koji kombinira uspostavljanjeNWRM
baze znanja temeljene na webu uz podrška nastanku NWRM "zajednice
prakse"
9
; (4) razvojNWRMpolitikedokumentaEUkojazagovaraboljauporabu
1
Direktiva2000/60/EZEUROPSKOGPARLAMENTA I VIJEĆAod23. listopada2000. godine kojom seuspostavlja
okvir zadjelovanjeZajednicenapodručjupolitike voda.
2
Direktiva2007/60/EZEUROPSKOGPARLAMENTA I VIJEĆAod23. listopada2007. godineoprocjeni i
upravljanju rizicimaodpoplava.
3
PRIOPĆENJEKOMISIJEEUROPSKOMPARLAMENTU, VIJEĆU, GOSPODARSKOM I SOCIJALNOMODBORU I
ODBORUREGIJA. Naše životnoosiguranje, našprirodni kapital: StrategijaEU-aobiološkoj raznolikostido2020.
godine. COM(2011) 244 konačna.
4
PRIOPĆENJEKOMISIJEEUROPSKOMPARLAMENTU I VIJEĆU. Upogledu izazovanestašice vode i sušau
Europskoj uniji. COM(2007) 414 konačna
5
PRIOPĆENJEKOMISIJEEUROPSKOMPARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOMGOSPODARSKOM I SOCIJALNOM
ODBORU I ODBORUREGIJA. StrategijaEU-aoprilagodbi klimatskimpromjenama. COM (2013) 216.
6
Direktiva2008/56/EZEUROPSKOGPARLAMENTA I VIJEĆAod17. lipnja2008. kojom seuspostavljaokvir za
djelovanjeZajedniceupodručjupolitikemorskogaokoliša (Okvirnadirektivaomorskoj strategiji).
7
StellaConsulting (2012). Troškovi, pogodnosti i utjecaj klimatskihpromjenanaprirodnemjere za zadržavanje
voda (NWRM). Završno izvješće.
8
Zajednički istraživački centar. 2012. Procjenaučinkovitostiprirodnihmjera za zadržavanje voda. Podrška
nacrtuEU za zaštitueuropskih voda. Zajednički istraživački centar (JRC- Joint ResearchCentre) znanstvena i
politička izvješća.
9
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...98
Powered by FlippingBook