NWRM Guide - page 5

NWRM-a
10
. Osim toga, mnoge inicijative odvijaju se u zemljama članicama
Europske unije (MS) za podršku u osmišljavanju i provedbi (podskupina)
NWRM-a.
Ovaj vodič podnazivom
Vodič zapodrškuu izradi i provedbi
Prirodnihmjera za zadržavanjevodauEuropi imavišestruke
koristi od prirodnih rješenja
, razvijen je u sklopu projekta
NWRM. On stavljanaglasak na višestruke koristi kojeNWRM
može isporučiti i na potrebnu koordinaciju i usklađenost politike nužne za
najbolje korištenjeNWRM-a.
ņ
ņ
On ima za cilj
dapodrži odabir, izvedbu i provedbuNWRM-a
uEuropi.
ņ
ņ
On cilja
namenadžere, donositelje odluka, stručnjake i zainteresirane
strane
uključeneuodabir, izradu i provedbuNWRM-au sklopuplanova
i programa koji navode vodu, poplave, biološku raznolikost, adaptaciju
klimatskim promjenama, šumarstvo, poljoprivredu ili urbana pitanja.
Osim toga, vodič može biti od koristi organizacijama za financiranje
projekatautimdomenamapolitike.
ņ
ņ
Onpomaže
ukretanju
krozbazu znanjaNWRMkoja se temelji nawebu
(
), predlažući logičke korake za pristup različitoj
vrsti informacija i iskustava koje su tamookupili.
Vodičdopunjuje:
ņ
ņ
Dokument opolitici NWRMuEU
koji određuje sveobuhvatnupolitiku i
važnost provedbeNWRM-a zapostizanje ciljeva vode i srodnepolitike.
ņ
ņ
Postojeća
smjernica
o
procesima planiranja
koja smatra NWRM kao
praktične mogućnosti za postizanje pojedinačnih ciljeva politike (npr.
smjernicu o planiranju upravljanja riječnim slivom, urbanizam, razvoj
održivihplanovagospodarenja šumama, itd.).
ņ
ņ
Postojeća
smjernica
o
praktičnoj izradi i provedbi mjera sličnih onima
koje su NWRM
predložile za pojedine sektore (vidi kratak popis
dokumentana sljedećoj stranici).
10
EuropskaKomisija. 2014. Dokument politikeEU-aoprirodnimmjerama za zadržavanje voda. Odtima za
izraduWFDCISmjeraprograma radne skupine (WGPoM).
-
Za više informacijaoEU
inicijativamaoNWRM-u,
obratite se:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...98
Powered by FlippingBook