NWRM Guide - page 11

11
Što činimjeru Prirodnommjerom za zadržavanje voda?
Prirodnemjerezazadržavanjevoda iliNWRMsumjeresprimarnom funkcijom
unapređenja i/ili očuvanja kapaciteta zadržavanja prirodnih i umjetnih tla
i vodenih ekosustava. Kao rezultat toga, one isporučuju spektar usluga i
višestruke pogodnosti za ljude, a doprinose ostvarenju ciljeva različitih
strategija i politika zaštiteokoliša.
Kao što je definirano u dokumentu politike EU-a o NWRM-a (vidi Okvir 1
11
),
NWRM
ņ
ņ
Zadržavajuvodu
(otjecanje ili riječne tokove) izvanpostojećihkapaciteta
sustava, otpuštanjemnakontroliranoj brzini ili infiltracijomupodzemne
vode
12
;
ņ
ņ
Koristekapacitetzadržavanjatla ivodenihekosustavaza
pružanjedrugih
poboljšanja
okoliša inapretkapoputkvalitetevode,biološkeraznolikosti,
vrijednosti ili otpornosti i prilagodbe klimatskimpromjenama;
ņ
ņ
Primjenjuju se obično u relativno
manjim razmjerima,
u odnosu na
veličinu sliva voda ili područjeu kojem seprovode;
ņ
ņ
Oponašaju
prirodni proces
, iako nisu uvijek "prirodne" same po sebi
(što je jasnoprikazano zelenim krovovima).
Definicija NWRM-a apelira na jednu svrhu (zaštitu, povećanje ili očuvanje
potencijala zapohranu vode) i naodređeni skup sredstava (pomoćuprirodnih
procesa). Stvarni prepoznatljiv karakterNWRM-a ima veze sovimdrugim.
11
EuropskaKomisija. 2014. Dokument politikeEU-aoprirodnimmjerama za zadržavanje voda. Odtima za
izraduWFDCISmjeraprograma radne skupine (WGPoM).
12
Imajtenaumudanije svakamjera kojapovećava vodepohranjenau vodenimtijelimaNWRM. Alternative
poputmogućnosti štednje vode,mjeraučinkovitosti, pročišćavanjaotpadnih voda, upravljanjapotražnjom i druge
koji bimogle rezultiratipoboljšanjem vodnihtijela i njihovimmogućnostima za zadržavanje vodanemože se
smatratiNWRM-om.
DefinicijaNWRM-akako jenavedenoudokumentupolitikeEU-a
Prirodne mjere za zadržavanje voda su
višefunkcionalne mjere
kojima je cilj zaštititi vodene resurse
i istaknuti izazove povezane s vodom
obnavljanjem ili održavanjem ekosustava
kao i
prirodnim
značajkama i karakteristikama
tijela zagospodarenje vodompomoću
prirodnihmjera i procesa
.
Glavni fokus primjene NWRM-a je
povećati kapacitet zadržavanja vodonosnika, tla te vodenih
ekosustava i ekosustava
ovisni o vodi s ciljemda sepoboljšanjihov status. PrimjenaNWRM-apodržava
zelenu infrastrukturu
, pospješuje
kvantitativni status tijela za gospodarenje vodom
i smanjuje
osjetljivost na poplave i suše
. To pozitivno utječe
na kemijski i ekološki status tijela za gospodarenje
vodom
obnavljanjem prirodnog funkcioniranja ekosustava i usluga koje pružaju. Obnovljeni ekosustavi
pridonose
prilagodbi i ublažavanjuklimatskihpromjena
.
Okvir 1
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...98
Powered by FlippingBook