NWRM Guide - page 3

EuropeDirect je služba, ktorá vám pomáha nájsť odpovede naVaše otázky týkajúce
sa Európskej únie.
Bezplatné telefónne číslo (*)
0080067891011
(*)
Poskytované informácie sú bezplatné, rovnako ako aj väčšina hovorov (napriek tomu ich niektorí operátori,
telefónne búdky alebo hotelymôžu spoplatniť).
Právne upozornenie
Tento dokument bol pripravený pre Európsku komisiu, napriek tomu však odráža len názory
autorov a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v ňom.
Viac informácií o Európskej únii nájdete na internete (
.
Luxembourg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
ISBN978-92-79-48972-3
doi: 10.2779/580390
© Európska únia, 2014
Rozmnožovanie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja.
Vytlačené vo Francúzsku.
Obrázok na titulnej strane© Jean-Louis Zimmermann 2006
Táto príručka bolo vyvinutá ako súčasť Pilotného projektuNWRM financovanéhoGenerálnym
riaditeľstvom pre životné prostredie, Európska komisia (zmluva 07.0330/2013/659147/
SER/ENV.C1), koordinovaného Medzinárodným úradom pre vodu (Francúzsko), v spolupráci
s ACTeon (Francúzsko), AMEC Foster Wheeler (Spojené kráľovstvo), BEF (Pobaltské štáty),
ENVECO (Švédsko), IACO (Cyprus), IMDEA Water (Španielsko), REC (Maďarsko/Stredná a
východná Európa), REKK inc. (Maďarsko), SLU (Švédsko) and SRUC (UK) ako partnermi.
Autori
Pierre Strosser (ACTeon), Gonzalo Delacámara (IMDEA), Anaïs Hanus (ACTeon), Heather
Williams (AMEC FosterWheeler) aNick Jaritt (AMEC FosterWheeler)
Prispievatelia
Thomas Breinig (SMIVAL, Francúzsko. Prípadová štúdia Lèze) Dennis Collentine (SLU), Elia
Desmot (OIEau), Heidrun Fammler (BEF), Benoit Fribourg-Blanc (OIEau), Martyn Futter (SLU),
CarlosMarioGomez (IMDEA),Ayis Iacovides (IACO), Estefanía Ibáñez (IMDEA),MartaRodríguez
(IMDEA) Jovanka Ignjatovic (REC), Mats Ivarsson (ENVECO), Maggie Kossida (Seven), Imola
Koszta (REC), AlistairMcVittie (SRUC), VerenaMattheiss (ACTeon), GuillaumeMichel (ACTeon),
IgnacioRodríguezMuñoz (Správa povodnia riekyDuero, Španielsko. Prípadová štúdiaÓbrigo)
Gloria de Paoli (ACTeon), Sonia Siauve (OIEau), Gábor Ungvári (REKK), Ventzislav Vassilev
(REC, Bulharsko. Prípadová štúdia Persina), Kristina Veidemane (BEF) and Outi Wahlroos
(Helsinská univerzita, Fínsko, Prípadová štúdiaNummela)
Dizajn a dispozičné rozvrhnutie
NicolasWeiller (ACT
eon
)
NWRM projektové publikácie sú k dispozícii na:
Poďakovanie
Táto príručka bola vyvinutá na základe cenných príspevkov a komentárov odborníkov, ktorí
prispeli doprípadových štúdií a zúčastnili sapracovných stretnutí zorganizovaných v kontexte
Pilotného projektuNWRM, najmä odborníkov, ktorí sa zúčastnili NWRM pracovného stretnutia
zorganizovaného v Paríži dňa 4.decembra 2015, t.j. Jan Cools (Milieu, Belgicko), Tamas
Gruber (WWF Maďarsko), Samantha Jane Hughes (CITAB/UTAD, Portugalsko), Martin Janes
(River Restoration Centre, UK), Fernando Magdaleno (CEDEX, Španielsko), Sandra Manning-
Jones (Sussex Flow Initiative, UK), JoséePeress (ONEMA, Francúzsko) andSuzanneSimmons
(CIRIA, UK).
Navrhované citácie
P.Strosser, G.Delacámara, A.Hanus, H.WilliamsandN.Jaritt. 2015. Príručkanapodporuvýberu,
projektovania a realizácie Retenčných opatrení pre prírodnú vodu v Európe - Podchytenie
rôznych výhod riešení na prírodnej báze. Konečná verzia, Apríl 2015.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...98
Powered by FlippingBook