NWRM Guide - page 7

Príručka sa zameriava na to, čo je potrebné objasniť v každom danom procese
plánovania (vodozádržná nádrž/vidiek/mesto), aby sa zabezpečilo, že NWRM sú
náležite zvážené. Tátopríručka
:
ņ
ņ
Neopakujeprincípyvodného, pôdneho, pozemkovéhoapriestorového
plánovania a vývoja
alebo iného už existujúceho sektorového plánovania.
Tieto sú dostatočne spracované v existujúcich usmerneniach pre rozličné
sektory a manažérske otázky vytvorených na úrovni EÚ a na štátnych
úrovniach. Táto príručka sa zameriava na
špecifiká a rozdiely , ktorémôžu
zo zvažovania NWRM vyplynúť
v rámci: určenia si cieľov, identifikácie
manažérskych otázok, hodnotenia potencionálneho vplyvu/efektivity alebo "v
rámci výzvy sa zorganizovať" preefektívnuaúspešnú realizáciu.
ņ
ņ
Neurčuje povinné kroky,
ktorémusia byť pridané do existujúceho procesu
plánovania. Je
zdrojom inšpirácie,
ktorý vám môže pomôcť pri určení
príslušnej úlohyNWRMprispôsobenej vášmukontextua teritóriu, aj vprípade
ak by odpoveď Vášho vlastného zhodnotenia bola: "Nemôžem realizovať
NWMR". V mnohých prípadoch, Vaša osobná skúsenosť prinesie dodatočné
podnetyadoplní elementyuvedené v tejtopríručke.
ņ
ņ
Nenavrhuje štandardy
pre projektovanie NWRM. Napriek tomu, niekoľko
relevantných informácií, ktoré Vám pomôžu s projektovaním NWRM pri
špecifických podmienkach je k dispozícii v NWRM identifikačných kartách
nachádzajúcich sa vNWRM súborenástrojov zaradených vpríručke.
ņ
ņ
Znovaneuvádzatechnicképarametre
súhrnnýchdokumentovvenujúcichsa
hodnoteniuaotázkampolitikyvyvinutej v rámci EÚNWRMPilotnéhoprojektu
(pozri zoznam súhrnných dokumentov uvedených nižšie). Tieto súhrnné
dokumenty (SD)môžetenájsť na
Súhrnnýdokument vyvinutýNWRMPilotnýmprojektomEÚ
EZ NWRM Pilotný projekt vyvinul 12 súhrnných dokumentov (SD) venujúcich sa nasledujúcim tematickým
okruhom:
SDn° 0: PredstavujemeNWRM
SDn° 1: Biofyzikálne vplyvyaefektívnosťNWRM:
SDn° 2: Ako súNWRMefektívne vprispievaní kdosahovaniu strategických cieľov?
SDn° 3:MetódyhodnoteniaefektívnostiNWRM
SDn° 4: Aké sú výhodyNWRM?
SDn°5: Aké súnáklady NWRM?
SDn° 6: Aká jeefektívnosť nákladovNWRM?
SDn° 7: EkonomickáhodnotiacemetódynákladovaprínosovNWRM
SDn° 8: "Oknápríležitostí" preNWRM
SDn° 9: Bariérya faktoryúspechupreNWRM
SDn° 10: Strategická koordinácia spojená sNWRM- Ako sa integrujúdo rôznycheurópskych smerníc?
SDn° 11: AkomožnoNWRMfinancovať?
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...98
Powered by FlippingBook