NWRM Guide - page 5

Táto príručka, nazvaná Príručka na podporu vytvárania a implementácie retenčných
opatrenípreprírodnúvoduvEurópe-Využívanierôznychvýhodriešenípochádzajúcich
z prírody, bola vyvinutá ako súčasť projektu NWRM. Zdôrazňuje
mnohonásobné výhody NWRM a požadovanú koordináciu a
koherenciupolitík zaúčelomnajlepšieho využitiaNWRM.
ņ
ņ
Má za cieľ
podporiť výber, projektovanie a realizáciu
NWRM
vEurópe.
ņ
ņ
Jehocieľovouskupinousú
manažéri,osobysprávomocou
rozhodovať,odborníciazainteresovanéosoby,
ktorí súzapojenívovýbere,
projektovaní a realizácii NWRM ako súčasť plánov a programov venujúcich
sa vode, povodniam, biodiverzite, prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám,
lesnému hospodárstvu, poľnohospodárstvu alebo urbanizmu. Okrem toho,
táto príručka môže byť prínosom pre organizácie, ktoré financujú projekty v
oblasti týchtopolitík.
ņ
ņ
Napomáha
orientácii
v internetovejdatabázepoznatkovNWRM
(
)
, poskytujúc logické kroky pre získanie rôznych typov informácií a
skúseností, ktoré vnej boli zhromaždené.
Príručkadopĺňa:
ņ
ņ
EÚpolitickýdokumentNWRM
,ktorývytvára ichcelkovépolitickézastrešenie
aurčuje relevantnosť realizácieNWRMpredosiahnutiecieľovpolitikyvodného
hospodárstvaa cieľov sňou súvisiacich.
ņ
ņ
Existujúce
usmernenia
týkajúce sa
procesu plánovania
, ktoré považujú
NWRM za praktické riešenia pre dosahovanie jednotlivých cieľov príslušných
politík (napr. usmernenia pre manažment plánovania pri povodniach riek,
mestské plánovanie, plány pre rozvoj udržateľného lesného hospodárstva,
atď.).
ņ
ņ
Existujúce
usmernenia
k
praktickémuprojektovaniua realizácii
takýchto
opatrenípodobnýchNWRM
navrhnutépre jednotlivésektory (pozrineúplný
zoznamdokumentov susmerneniami nanasledujúcej strane).
Preďalšie informácie
týkajúce sa iniciatívEÚ
v súvislosti sNWRM
kontaktujteprosím:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...98
Powered by FlippingBook