NWRM Guide - page 4

ČO POTREBUJETEVEDIEŤ PRED
PREČÍTANÍM TEJTO PRÍRUČKY
Vodní manažéri, orgány územného a mestského rozvoja, organizácie pre ochranu
prírody,profesionálizoblastipoľnohospodárstvaa lesnímanažéri,orgányverejnejmoci
a zainteresované strany prejavujú
narastajúci záujem o retenčné opatrenia pre
prírodnú vodu (NWRM)
. Ich záujem vyplýva zmnohých výhod, ktorémôžuNWRM
potenciálnepriniesť a z ich schopnosti zároveňprispieť kdosiahnutiucieľov rozličných
politíkEurópskej únie,medzi ktoré,
interalia
, patrianajmä: Rámcová smernicaovode
(RSV)
1
,Smernicaopovodniach (FD)
2
,StratégiaEÚvoblastibiodiverzity
3
,AkčnýplánEÚ
na riešenieproblémunedostatku vodya súch
4
aleboStratégiaEÚnaprispôsobovanie
zmene klímy
5
aleboRámcová smernicaomorskej stratégii.
6
Napodporu implementácieNWRM, Európskakomisia (EK) začalavposledných rokoch
s
rôznymi iniciatívami týkajúcimi saNWRM
vkontexteSpoločnej implementačnej
stratégieRSV (SIS).Tietozahŕňajúnajmä: (1)
štúdiunaurčenierozsahu
zameranúna
identifikovanieNWRM spolu s ichočakávanými výdavkami aprínosmi
7
; (2) predbežné
hodnotenie
zamerané na efektivitu NWRM na podporu dosiahnutia výsledkov
určených v politike EÚ týkajúcej sa vodného hospodárstva
8
; (3)
NWRM pilotný
projekt,
ktorý kombinuje vytvorenie webovej znalostnej základne NWRM spolu
s vyvinutím "spoločenstva praxe NWRM"
9
; (4) vývoj EÚ
politického dokumentu
týkajúceho saNWRM,
ktorý presadzuje lepšie využívanieNWRM
10
. Okrem toho sa
v členských štátoch EÚ (ČŠ) uskutočňujú mnohé iniciatívy na podporu vytvárania a
implementácie (podskupín)NWRM.
1
SMERNICA EURÓPSKEHOPARLAMENTUARADY2000/60/ES z 23. októbra2000, ktorou sa stanovuje rámec
pôsobnostipreopatrenia spoločenstva voblasti vodnéhohospodárstva.
2
SMERNICAEURÓPSKEHOPARLAMENTUARADY2007/60/ES z 23.októbra2007ohodnotení amanažmente
povodňových rizík.
3
OZNÁMENIEKOMISIEEURÓPSKEMUPARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMUHOSPODÁRSKEMUASOCIÁLNEMU
VÝBORUAVÝBORUREGIÓNOV . Naše životnépoistenie, náš životný kapitál: StratégiaEÚ voblastibiodiverzitydo
roku2020. COM (2011) 244 v konečnom znení.
4
OZNÁMENIEKOMISIEEURÓPSKEMUPARLAMENTUARADE. Addressing the challengeofwater scarcityand
droughts in theEuropeanUnion. COM(2007) 414 v konečnom znení
5
OZNÁMENIEKOMISIEEURÓPSKEMUPARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMUHOSPODÁRSKEMUASOCIÁLNEMU
VÝBORUAVÝBORUREGIÓNOV. StratégiaEÚ oprispôsobovaní sa zmenám klímy. COM (2013) 216.
6
SMERNICAEURÓPSKEHOPARLAMENTU ARADY2008/56/EC zo17.júna2008oustanovení rámcaopatrení
Spoločenstva voblastinámornej environmentálnej politiky (Smernicaonámornej stratégii)“,
7
StellaConsulting (2012). Náklady, výhodya kontrola klímypri retenčnýchopatreniachpreprírodnú vodu
Záverečná správa.
8
Spoločné výskumné centrum. 2012. VyhodnotenieefektívnostiRetenčnýchopatrení preprírodné vody.
Podpora prePlánEÚ preochranueurópskych vôd. JRC
9
10
Európska komisia. 2014. Politickýdokument EÚ týkajúci saRetenčnýchopatrení preprírodnú vodu. Vyhotovil
tímRSVSISPracovnej skupinypreProgramopatrení (WGPoM)
-
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...98
Powered by FlippingBook