NWRM Guide - page 71

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Główny koszt jest związany z pracami nakierowanymi na przywrócenie natu-
ralnego stanuwymagającymimaszyn silnikowych i ludzkiej pracy.
Projekt
Poziomy koryta powinny być podnoszonew sposób, który nie zwiększy pozio-
mówzalewowych.Można toosiągnąćpoprzezoparcieprojektunamaksymalnej
głębokościwody
,wzależnościodpoziomu,naktórymprzepływysąprzekroczo-
new90%czasu.
Materiał
wykorzystanydokoryta rzekipowinienbyćpobierane
z równiny napływowej albo z wysokiego koryta rzeki. Efekty rozlewiskowe, tj.
wpływ na poziomy wody wewcześniejszych odcinkach, należy uwzględnić w
projektowaniu i przyopracowywaniuprojektu.
Skala
Środek jest zwykle realizowany tam,
gdzie aktualne prędkości erozji są wy-
sokie.
Materiał koryta rzeki stanowiąosadyzerodowanenawcześniejszychodcinkach, transportowaneprzez rzekę i deponowanenadnie rzeki.Możesięskładać
z grubych i/lub drobnychmateriałów. Przywrócenie jego naturalnego stanu polega na odzyskaniu
naturalnej struktury i składu
materiału koryta tam,
gdzie zostałyone z czasem zmienione,w szczególności przywracaniu równowagimiędzygrubymi i drobnymi osadami
Studiaprzypadków: Rekonstrukcja rzeki Odense, Dania; Rekonstrukcja rzeki dolnegoAurinoweWłoszech
HYDROMORFOLOGIA
©
w
w
w
.
o
n
e
m
a
.
f
r
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...108
Powered by FlippingBook