NWRM Guide - page 69

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Literatura podaje, że koszty inwestycyjne związane z przywróceniem łączności
starorzeczy i podobnymi funkcjami sięgają od 0,1 do 2mln euro, a utrzymanie
kosztuje od 0,01 do 1mln euro. Częścią kosztów całkowitych jest nabywanie
gruntów, a takżebadania i analizy.
Projekt
Urządzenia przywracające łączność znajdują się zwyklewmiejscach odpływu
i odpływu staregomeandra. Tam, gdzie koryto głównej rzeki zostało znacznie
pogłębione od czasu poprzedniego połączenia ze starorzeczem, przywrócenie
łączności może byćmożliwe tylkowraz z budową grobli w celu
podniesienia
poziomuwody
. Jeżeli środek obejmuje przecinanie grobli lub nasypu, trzeba
wziętypoduwagęwymogi zarządzaniaprzeciwpowodziowego.
Skala
Starorzecza i podobne funkcje sąobec-
ne na terenach zalewowych, gdzie
meandryczny nurt rzeki uległ zmianie
z upływem czasu. Aby te warunki wy-
stąpiłypowinnymieć powierzchnięod-
wadnianiapowyżej 10km
2.
Starorzecza to dawnemeandry, które zostały odcięte od rzeki, tworząc tym samymmałe jezioraw kształcie litery U. Starorzeczawystępują naturalnie,
ale mogą również pojawiać się w wyniku sztucznego prostowania rzeki. Przywracanie łączności starorzecza z rzeką obejmuje
usunięcie gruntów
powierzchniowych
międzyobydwomaakwenami, sprzyjająceogólnemu funkcjonowaniu rzekipoprzezprzywrócenie łączności poprzecznej, różnicowanie
przepływów i czyszczenieodcinka rzeki obecnego starorzecza, a tym samym zapewnienie lepszej retencjiwodypodczaspowodzi.
Studiaprzypadków: Zachowaniebrzegów rzekiMura, Słowenia; RekonstrukcjadolinyWachau i DunajuwAustrii
HYDROMORFOLOGIA
©
h
t
t
p
:
/
/
n
a
t
u
r
e
.
o
n
-
r
ev
.
c
o
m
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...108
Powered by FlippingBook