NWRM Guide - page 108

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Zbiorniki infiltracyjneprzeznaczone sądo
magazynowania spływającejwody
, któramabyć infiltrowana. Zazwyczaj infiltrująone50%pojemności
magazynowej w ciągu 24 godzin od napełnienia. Wymagana objętość zależy odwarunków niżej leżących gleb i wielkości oraz charakterystyki
obszaruodwadniania. Dowodywskazują, że zbiorniki infiltracyjnemogąbyć skutecznew
zmniejszaniu szczytowych spływów
o40% (intensywne
opady) i do87% (małeopady) orazw spowalnianiu spływówwprzypadkuopadówprzekraczających ich zdolnościmagazynowania. Używanew
połączeniu z innymi elementami SuDS, zbiorniki infiltracyjne zmniejszają zatem ryzykopowierzchniowego
zalewania spływami
i przyczyniać siędo
obniżenia szczytowychprzepływów rzekwmałych zlewniach.
Zbiorniki infiltracyjne są bardzo skuteczne w zapewnianiu
poprawionego uzupełniania wód gruntowych
, przyczyniając się w ten sposób do
poprawy
stanu ilościowego
położonychniżej zbiornikówwódpodziemnych. Jednakżewydajność infiltracji zmniejsza się zbiegiem czasu.
Zbiorniki infiltracyjnemogą być skuteczne w
usuwaniu zanieczyszczeń
(do 88%), tym samym zmniejszając miejskie zanieczyszczenia ze źródeł
rozproszonych. Jako komponent
zielonej infrastruktury
przyczyniają się one do osiągania celów strategii różnorodności biologicznej 2020 na
obszarachmiejskich.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 108
Powered by FlippingBook