NWRM Guide - page 65

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Niemażadnych informacjina tematkosztówzwiązanychzprzywracaniemnatu-
ralnego stanukoryta strumienia, którewdużym stopniu zależąodmiejscowych
warunków i często są stosowanewpołączeniu z innymi środkami.
Projekt
Parametry projektowe związane przywróceniem naturalnego stanu koryta
strumienia będą się znacznie różnić, w zależności od długości i wielkości rze-
ki. Środek jest często stosowany wspólnie z następującymi środkami NWRM:
stabilizacja brzegu, rekonstrukcja terenu zalewowego i zarządzanie nim oraz
przywracaniemeandrów rzek.
Skala
Przywrócenienaturalnego stanukoryta
strumieniamożeodgrywać rolęwdużej
skali (ponad1km
2
).
Koryto strumienia stanowi podłoże rzeki pomiędzybrzegami rzeki.Wprzeszłościwielekoryt strumieni zostało sztucznieodtworzonychprzyużyciubetonu
lub dużych kamieni w celu, na przykład, zabezpieczenia przeciwpowodziowego lub wsparcia zmian w praktykach rolniczych. Zmiany takiemodyfikują
przepływy i ograniczają siedliska dla flory i fauny oraz ograniczają różnorodność roślinności. Prowadzą one do unifikacji przepływóww rzekach i często
mająwpływna skrócenie czasuprzepływuprzez rzekę. Przywrócenienaturalnego stanukorytapolegana
usunięciubetonowych lubbiernych
konstrukcji
zekoryta strumieniaw celuuniknięcia tychuszkodzeń i przywrócenia różnorodności biologicznej.
Studiaprzypadków:
;
HYDROMORFOLOGIA
©
h
t
t
p
s
:
/
/
c
h
a
n
d
r
a
s
h
e
k
h
a
r
a
s
a
n
d
p
r
i
n
t
s
.
w
o
r
d
p
r
es
s
.
c
o
m
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...108
Powered by FlippingBook