NWRM Guide - page 81

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Kosztymogąsięznacznie różnićwzależnościod rodzajumechanizmu i skali. Stu-
dium przypadkuw Los Arenales, Segowia, dostarcza informacji na temat kosz-
tówzwiązanychzprzywróceniemstanuodniesienia infiltracjidlastrefy infiltracji
opowierzchni3ha:0,6mlneuro (badania i analizy);0,4mlneuro (pobórwody);
2,5mlneuro (przeniesienie transportu); 0,9mlneuro (kanał uzupełniający).
Projekt
Konstrukcja będzie się znacznie różnić w zależności od rodzaju mechanizm
użytego do uzupełniania, więc konieczna jest analizamiejscowychwarunków.
W zależności od rodzaju funkcji infiltracyjnych i źródeł wody, koniecznemoże
byćwstępneuzdatnianie, aby
zapobiec zanieczyszczeniu
zdopływającychwód
gruntowych.
Tego typu środek pokrywa się z szeregiem innych środków, które umożliwiają
infiltracjędowódgruntowychpoprzez różnedziałania.
Skala
Wyżej położony obszar osuszanymoże
miećdowolnąwielkość, odpojedynczej
działki do dużych zlewni powyżej 1000
km2.
Przywracanie naturalnej infiltracji do wód gruntowych, nazywane także w literaturze inżynierskiej „sztucznym uzupełnianiem wód gruntowych”,
może obejmować: (i)
struktury powierzchniowe
w celu ułatwienia/nasilenia uzupełniania (na przykład studnie chłonne czy zbiorniki infiltracyjne);
(ii)
podpowierzchniowe uzupełnianie pośrednie
— zdolność infiltracji jest wzmacniana przez studnie wiercone w strefie nienasyconej; oraz (iii)
podpowierzchnioweuzupełnianiebezpośrednie— infiltracja i uzupełnianiegruntowejwarstwywodonośnej odbywa siępoprzez studnie sięgające strefy
nasyconej.
Studiaprzypadków: Zarządzaneuzupełnieniewarstwywodonośnejw LosArenales, Segowia, Hiszpania;Uzupełnieniewarstwywodonośnej naMalcie
HYDROMORFOLOGIA
©
w
w
w
.
b
g
s.
a
c
.
u
k
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...108
Powered by FlippingBook