NWRM Guide - page 73

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Samo fizyczne usunięcie pojedynczej tamy czy jazu, zwłaszcza na mniejszych
kanałach, niemoże być bardzo drogie, ale często jest łączone z innymi praca-
mi konserwatorskimi, coprowadzi doogólnej zwyżki kosztów. Kosztymogąbyć
wyższe, jeśli przeszkoda nie jest usuwana zupełnie, ale jest
modyfikowana lub
przebudowywana
(od0,05do1mln euro).
Badania
sąważnedla zrozumienia
wpływudemontażubarierynawcześniejsze i dalszeodcinki: kosztybadań i utr-
zymaniamogą sięgać15%kosztów inwestycji.
Projekt
Niektóre tamy i jazysąbudowanewcelu regulacji przepływu rzeki i erozji.Niez-
będna jest
ocena
możliwychnegatywnych skutkówusunięcia tamyorazwyko-
nalności opcji ich łagodzenia. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidual-
nie. Środekmożebyć
łączony
zprzywracaniem łączności terenów zalewowych,
starorzeczy i innymi zbiornikami retencyjnymi w celu zmniejszenia zagrożenia
powodziowegooraz dalszegoprzywracania naturalnej prędkości erozji i trans-
portuosadów.
Skala
Środek ten jest stosowany głównie
w małych i średnich rzekach. Ponie-
waż nadaje się również do dużych
rzek, gdzie demontaż jest niemożliwy,
usprawnienia zarządzania tamą mogą
przyczynić się do przywrócenia pew-
nychnaturalnych funkcji.
Tamy i inne bariery podłużne to przeszkody, które przecinają odcinek rzeki w poprzek i powodują nieciągłości w osadów i fauny, jak również zmieniają
głębokości i dynamikę przepływu zarówno w odcinkach wcześniejszych, jak i dalszych. Ich usuwanie polega na
całkowitym zniszczeniu przeszkody,
przywróceniunachylenia i profilupodłużnego rzeki, umożliwiając tym samymponowneustanowienienaturalnej dynamiki rzecznej, jak również ciągłości
osadów i ekologii.
Studiaprzypadków: Przywrócenienaturalnego stanu rzeki Seymaz, Szwajcaria; RzekaÓrbigo—poprawa stanuekologicznego, Hiszpania
HYDROMORFOLOGIA
©
w
w
w
.
f
w
s
.
g
o
v
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...108
Powered by FlippingBook