NWRM Guide - page 75

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Niektóre publikacje podają, że całkowity koszt wynosi 225 000 euro na 200m
długości stabilizowanych brzegów. Jednak ten środek jest często realizowany
wspólnie z innymi środkami,więcniekoniecznie jestwycenianywoderwaniu.
Projekt
Brzegi sąprzeważnie strome, pomiędzy3:1a1,5:1. Zaleca siękorzystanie z
ma-
teriałów lokalnych
(gleba i gatunki roślinności)dladługotrwałegozrównoważo-
nego rozwoju oraz w celu umożliwienia ponownego ustanowienia naturalnej
wymiany między rzeką a wodami gruntowymi. Środek jest często wdrażany
wspólnie z przywracaniem terenów zalewowych oraz terenów podmokłych i
zarządzaniemnimi.
Skala
Środek ten może być realizowany na
każdej rzece ze sztucznymi brzegami,
a zatem z różnymi powierzchniami
zlewni.
Brzeg rzekimoże składać się z naturalnych i/lub sztucznych terenówwzdłuż nurtu rzeki.Wprzeszłości zostało zbudowanychwiele sztucznychbrzegów z
betonu lub innych rodzajówmurów retencyjnych, coograniczyłonaturalnepływy rzek.Może toprowadzić dodegradacji rzeki, zwiększenia przepływów
i szybkości rzeki, zwiększenia erozji i zmniejszenia różnorodności biologicznej. Naturalna stabilizacja brzegu polega na
przywróceniu ich komponentów
ekologicznych,
a tym samymodwróceniu takich szkód i umożliwieniuustabilizowaniabrzegu, jak również umożliwieniubardziej swobodnegoprzepływu
rzeki. Preferowane są rozwiązania naturalne, takie jak bioinżynieria, ale metody budownictwa lądowego mogą być potrzebne w przypadku silnych
ograniczeńhydrologicznych.
Studiaprzypadków:Naturalna stabilizacjabrzegówwzdłuż rzeki Odelouca, Portugalia; Rewitalizacjagórnej rzeki DrawywAustrii
HYDROMORFOLOGIA
©
w
w
w
.
l
e
j
s
l
.
c
o
m
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...108
Powered by FlippingBook