NWRM Guide - page 15

15
Razlozi zaodabir i provedbuNWRM-a
Imatćetevlastiterazlogezaodabir, izvedbu iprovedbuNWRM-a,ovisnoovašoj
ulozi i odgovornostima teo karakteristikama vašeokoline. Ipak, navodimopet
razloga koji su ključni zaodabir i provedbuNWRM-a za rješavanje raznolikosti
upravljanja i izazovapolitike.
Davanjevišeprostoraprirodi
Vraćanje ili uspostavljanje prirodne funkcije, procesa i ekosustava može
bitivaš
primarnivodećiprincip
zarazvoj iprovedbupolitike.Ovaj jeprincip
bitan element koji definira NWRM, a to su značajke koje se oslanjaju
na prirodu koje djeluju dugoročno i kako bi se poboljšala otpornost
naše okoline. Dopuštajući prirodi da obavi svoju zadaću, NWRMmogu
imati i dugoročnu konkurentsku prednost nad sivom infrastrukturom,
što zahtijeva kontinuirane unose tijekom vremena za podršku njihove
funkcije. Bolje usvajanjemjera u okolišu takođermože dovesti do boljeg
prihvaćanjamjeraod strane lokalnog stanovništva
Isporukavišestrukihprednosti
NWRMmogunabolji načinnapraviti različiti ljude i sektori u istovrijeme,
i na taj način dovesti do
zajedničke koristi, poboljšati blagostanje ljudi
i njihove životne sredine i otvoriti mogućnosti u različitim područjima
gospodarstva
. Primjerice, NWRM može: smanjiti rizik od poplava, a
poboljšati kvalitetu vode; odvojiti ugljik a povećati biološku raznolikost;
reguliratipohranu vodeuz poboljšanjeopskrbe vodom; smanjitipotrebu
za skupom infrastrukturom za upravljanje kišnice, a poboljšati okoliš; te
čini gradove zelenijim, a isporučujepogodnosti zanjegove stanovnike.
Doprinos istovremenomostvarivanju različitih ciljevapolitike
S obzirom na to da isporučuju
višestruke pogodnosti
, NWRM mogu
pridonijeti postizanju različitih ciljeva politike EU. One mogu: poboljšati
stanje vodnih ekosustava u skladu s ciljevima i zahtjevima EU Okvirne
direktive o vodama; smanjiti rizik od poplava ugroženih područja i
stanovništva uusklađenosti s ciljevimaDirektive opoplavama; poboljšati
biološku raznolikost i doprinijeti ciljevima Strategije EU-a o biološkoj
raznolikosti; povećati sposobnost prilagodbe sustava i doprinijeti
prilagodbi klimatskim promjenama; rješavati nestašicu vode i suše;
doprinijeti održivom urbanom planiranju; i poboljšati kvalitetu okoliša u
kojem živimo
13
. Uodređenim slučajevima, istovremeni doprinosi koje čini
NWRM različitimciljevimapolitikemoguupravljatipolitikomkoordinacije,
sinergije i koherentnosti. Nekoliko politika EU-a već postavljaju izričite
reference na NWRM (vidi tablicu 1), kao sredstvo za postizanje njihovih
pojedinačnih ciljeva.
13
Ostalemjere kojemogu imati koristiod implementacijeuključuju: Direktivuopročišćavanju komunalnih
otpadnih voda; Direktivuo kakvoći vode za kupanje; Direktivuopodzemnim vodama; održivoupravljanje
šumama; korištenja zemljišta kao resursa.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...98
Powered by FlippingBook