NWRM Guide - page 68

68
Ciljevi
Sadnja zelenih ograda za zaštitu od poplava riješava nekoliko ciljeva politike. Primarni cilj koji opravdava nji-
hovu primjenu u slivu Lèze je
smanjenje rizika od poplava.
Doista, cilj zelenih ograda za zaštitu od poplava
je odgoditi i raširiti vršni tok rijeke tijekom poplava; djelomičnim opstruiranjem toka, zelene ogrademogu
usporitiproticanjevode.Ako jedužinamrežezelenihogradadovoljna,mjeramože imatikumulativni učinakna
razini cijeledoline, štodovodi do smanjenja tokova i smanjenja rizikaodpoplava. Zeleneograde za zaštituod
poplava također imaju za cilj smanjitienergiju rijeke i njenpotencijal zaeroziju, tepomoći filtriranjehranjivih
tvari;doprinijetipoboljšanjufizičko-kemijskogstatusa ihidromorfološkihelemenatakvalitete (uokviruOkvirne
direktive o vodama), čime bi se spriječilo pogoršanje stanja površinskih voda. Sadnja zelenih ograda također
pridonosiodržavanju ipovećanju
biološke raznolikosti
, kroz raznolikostvrsta ipružanjemstaništa ipovezivosti.
One takođerdoprinosepružanjukulturnihpogodnostiponovnom izradom tradicionalnihheterogenihkrajolika.
Provedenemjere
Zeleneogradezazaštituodpoplavasastojeseod tridopet
redova izvornihstabala, žbuna ili grmlja
prilagođe-
nog lokalnom tlu, klimatskimuvjetima i uvjetimabolesti. Zeleneograde zasađene sunapoplavnompodručju
uz korito
rijeke i pravilno su raspoređene (svaka 300 do 500m). Ispitnomjesto i program nasada pokrenuti
su od 2009-2010 sadnjom dvije pilot zelene ograde. Ukupno između 2009. i 2014. godine, oko 6 km zelene
ogradeposađeno jeprekopoplavnogpodručja Lèze, uz još5kmkoje čekanaodobrenjeuprave. Cilj jedoći do
35km
do2016.
©SMIVAL
Zeleneograde za zaštituodpoplavaopstruirajuprotok i usporavajuprotok vode.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...98
Powered by FlippingBook