NWRM Guide - page 65

65
RijekaÓrbigo
poboljšanjeekološkog statusa
Mobiliziranje financijskihresursa
Ukupni projicirani proračunodmjera je3milijunaeura. Od2014. godine, izvršeni jeproračunnešto višeod2
milijunaeura.Projekt jeucijelostifinanciraloMinistarstvozaštiteokoliša, ruralnih ipomorskihposlovaŠpanjols-
keuokviru
Nacionalne strategije zaobnovu rijeke
: 52%projiciranog proračuna zapokrićebočnepovezivosti
i poboljšanjedinamike, 15,7%poboljšanjeuzdužnog kontinuiteta, 7,52% stabilizacija riječnogbazena, 11,14%
poboljšanje pristupamjestu i 2,57% dodatni radovi. Nadzor radova ima na raspolaganju 3,89% proračuna,
praćenjestanjaokoliša3,89%,prevencija rizika2,23% i1,06%gospodarenjeotpadom.Kupnjazemljištanijebila
nužna jer jeprojektprovedennazemljištukoje jeveću javnojdomeni.Nemapredviđenihoperativnih troškova.
Troškovi održavanja su vrlopromjenjivi, ovisnoo elementima smatraju se: ponovna vegetacija običnopodra-
zumijeva troškoveodržavanja i do 20%od troškova ulaganja, dok se za stabilizaciju rijeke troškovi održavanja
predviđaju 15% od troškova ulaganja.
Troškove održavanja
preuzela je uprava za riječni bazen u okviru svog
programaočuvanja javnedomene.
Upravljanje
Projekt jepokrenuoMinistarstvo zaštiteokoliša, ruralnih i pomorskihposlova Španjolske, uz upravu za riječni
bazen. Financiraloga jeMinistarstvouokviruNacionalnestrategijezaobnovu rijeke.
Upravaza riječnebazene
Duero
bila je odgovorna za utvrđivanje pojedinosti dizajnamjera (Odabir projekt kandidata koji se razvio u
okviruNacionalne strategije zaobnovu rijeke), a zanjihovuprovedbu; touključujepripremnu fazu, dijagnoze,
javnosaslušanje, radove,obrazovanjezaokoliš i volonterskiprogram.Uprava jeodgovornazapraćenjeučinaka
mjera.Općine, lokalnepravneosobe, susjedneudruge inevladineorganizacijeuključenesuuprocesprovedbe:
sudjelovali suupripremnoj fazi, dijagnozi i javnom saslušanju, anevladineorganizacije također su volontirale
uaktivnostima restauracije rijeke.
Glavni utjecaji i pogodnosti
Provedba mjera imala je pozitivne učinke u smislu
povezivanja
između rijeke i poplavnog područja: 85,8% zida od stijena i 98,7%
zemljanih nasipa je uklonjena, a 90,4% zemljanih nasipa premješ-
teno je iz kanala. Što setičeuzdužnog kontinuiteta, 0,6%priobalne
vegetacije vraćeno je. Izmjena prepreka u rijeci pridonijela je do-
puštanjuprolaza faune (riba) i nanosanadvijenepremostivebrane.
Rezultati prve faze evaluacije pokazuju da je ekološko stanje rijeke
poboljšanoodprovedbemjera.Mjere također pružaju korist sman-
jenja rizika odpoplava kroz oporavak
480hapodručja sklonimpo-
plavama
, koje imajuvisokkapacitet zazadržavanjeotjecanja.Prema
Ureduzaplaniranje (Upravazasliv rijeke,evaluacijautijeku),projekt
izveden je kao što je planirano protiv poplava koje su se dogodile
tijekom zime2013 (160m
3
/s poplava, koje subile sličneonima koje
su se dogodile 1995. i 2000. godine, u bivšim slučajevima izazvali
suozbiljnu štetu) i tijekomproljeća 2014 2014 (300m
3
/s u travnju).
Oni suuspješno smanjeni u smislupozitivnog poravnanja poplava i
nedostatkamaterijalneštete (npr. izbjegnutaoštećenjazgrada i kuća
naCarrizode laRibera),anakon toga,nepostojanjepritužbiod lokal-
nog stanovništva.Osim toga, očekuje sepovećana stopa infiltracije i
stopaprihranjivanjaprirodnihaluvijalnihpoplavnihpodručja.
©DueroRiver BasinAuthority (CHD)
Prirodnoponovnopovezanopoplavnopodručje
nakonobnove. Zavrijemepoplaveu travnju
2014. područje je imalokoristi odprihranjivanja
aluvijalnogplavljenog tla i gnojenja zemljišta.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...98
Powered by FlippingBook