NWRM Guide - page 62

62
Pet dobro dokumentiranih aplikacija koja će vam pomoći razumjeti izazove,
preduvjete i vjerojatne "za i protiv" NWRM-a u praksi’ sažeti su ovdje, te
obuhvaćaju širok raspon tema i konteksta (vidi tablicu ispod). Uživajte u
prikazu ovih pet iskustava! Da biste stekli temeljitije razumijevanje ovih pet
studija slučaja i naučili o drugim postojećim inicijativama diljem Europe,
posjetitebazu znanj
a
ili seobratite izravnoorganizacijama koje
suuključeneuoveprojekte.
Poglavlje5
Naziv
studije
slučaja
Zemlja
Glavne
karakteristike
teritorija
Provedene
NWRM
Uključene
ustanove
i upravljačka
tijela
Zaviše
informacija,
obratite se…
RijekaÓrbi-
go, poboljša-
njeekološkog
statusa
Španjol-
ska
Poplavnopodručje
pokriveno je širo-
kolistnom šumom,
pretežno sa stabli-
ma jablana, i uskom
prirodnomvegetaci-
jomobalskogpoja-
sa, navodnjavanim
usjevima žitarica,
močvarnim tlom i
zdravim zemljištem i
urbanimpodručjima
Restauracija i upravlja-
njepoplavnimpo-
dručjem (N3), Ponov-
nanaturalizacijakorita
rijeke (N5), Uklanjanje
brana/uzdužnihbari-
jera (N9),
Stabilizacijaprirodnog
nasipa (NI0),
Uklanjanje zaštite
riječnognasipa (NII),
Obalna tampon šuma
(F1)
Ministarsto zaštite
okoliša, ruralnih i
pomorskihposlo-
vaŠpanjolske, uz
upravu za riječni sliv.
Uključenost općina
i nevladinihorgani-
zacija
IgnacioRodrí-
guezMuñoz,
DueroRiver
BasinAuthority
(Confederación
Hidrográficadel
Duero, CHD),
Zeleneogra-
de za zaštitu
odpoplavau
južnoj Fran-
cuskoj
Francu-
ska
Sliv jeprvenstveno
poljoprivredno
zemljište (83%
površine). Priobalna
vegetacija i stabla
sugusta, ali u roku
od28godina300
km zeleneograde je
nestalo.
Tampon trake i zelene
ograde
SMIVAL (udruženje
24 općina), Poljopri-
vredne komore, sma-
traju kao dio procesa
za razvoj Akcijski pro-
gram za sprječavanje
poplava u slivu Lèze
Thomas BREINIG, di-
rektor
ThomasBREI-
NIG, Direktor
SMIVAL-a,
Oslabljene
mogućnosti
otjecanja
vodeu
Belford slivu
UK
Sliv (5,7km2) je
uzvodnoodBelford
sela i pokriven
pašnjakom i kultivi-
ranim travnjacima.
Bazeni i ribnjaci (NI),
Grubi drveni ostaci
(F10)
Značajkepovršinskog
otjecanja (F14),
Strukturekontrole
vršnogprotoka (F13)
Agencija za zaštitu
okoliša i Regionalni
odbor zaobranuod
poplavauNorthum-
briji, Sveučilišteu
Newcastleu i Nort-
humberlandRiver
Trust, uključenost
poljoprivrednika
-
Nummela
‘gateway’
močvarni
park
Finska
Polovicaod500ha
riječnogpodručja
urbanizirano je,
ali poljoprivredna
zemljištaostaju.
Močvara jeuvedena
nanapuštenopolje
zauzgoj usjeva.
Retenzioni bazeni
(U11)
SveučilišteHelsin-
ki,OpćinaVihti,
UusimaaCentar za
ekonomski razvoj,
prijevoz i okoliš,
uključenost širokog
raspona lokalnih i
regionalnih zaintere-
siranih strana
OutiWahlroos,
Sveučilišteu
Helsinkiju,Odjel
za šumarske
znanosti,
Restauracija
močvare
umjestu
Persina
Bugarska
Dva sumjesta
prijašnjemočvareuz
rijekuDunav, 1755
ha i 2280haunu-
tar parkaprirode
Persina
Restauracija i upravlja-
njemočvarama
Ministarstvookoliša
i vodeBugarske,
Participativni proces
mobilizacije stanov-
nika
UpravaParka
prirodePersina,
bg,
Tabllica5 - Studije slučajaNWRM
ukratkim crtama
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...98
Powered by FlippingBook