NWRM Guide - page 63

63
RijekaÓrbigo
poboljšanjeekološkog statusa
PROVEDENENWRM
N3Restauracija i upravljanje
poplavnimpodručjem
N5Ponovnanaturalizacijakorita rijeke
N9Uklanjanjebrana/uzdužnihbarijera
N10Stabilizacijaprirodnognasipa
N11Uklanjanje zaštite riječnognasipa
F1Pošumljene tampon zone
Kontekst
RijekaÓrbigonalazi se u riječnom slivuDuerou sjeverozapadnoj Španjolskoj. Podsliv rijekeÓrbigoobuhvaća
područje od 1 605 km
2
.Mjera je provedena na
23,5 kmdugomdosegu
(doseg 1). Gotovo polovica od 45 ha
poplavljenog područja od dohvata 1 pokrivena je širokolistnom šumom, uglavnom sa nasadima topole (42%
površine).Nasipe rijekeRivernastanjuju
uskaprirodnavegetacijaobalskogpojasa
(6%poplavljenogpodručja).
Jedna trećinapodručjaobradujese (navodnjavaniusjevi žitarica),aostatakobuhvaćajumočvarna i zdravazeml-
jišta (9%) i urbanapodručja (8%). Četvrtinadužine rijeke sadrži uzdužnebarijere. Rijeka imavrlonizaknagib, u
rasponu između0 i 1,82%. Prosječannagib sliva rijekeÓrbigo je27%. Srednjagodišnjakoličinaoborina je535
mm/god., samosupolamanjeoborinau ljetnimmjesecimauodnosunazimu.Rijekauovomdosegu imastalni
režim toka, s kvalitetom vodekoja jeklasificiranakaodobra-vrlodobra.
Pitanjaupravljanja
OpćineCimanesdel Tejar, Llamasde laRibera,Carrizode laRibera, Turcia i SantaMarinadelReyuz rijekuÓrbi-
go (pokrajinaLeón, CastillayLeónRegion) pretrpjele suposljedicepovijesnihpromjenahidromorfologije (npr.
brane, kanali) i modele korištenja zemlje uovom vodenomtijelu. To je uključivalo: gubitak bočne i poprečne
veze
(saprijašnjimkoji posebnodoprinosi poplavama), promjenudinamike rijeke (što rezultiraproblemima sa
erozijom i sedimentacijom),promjenuprotoka i
gubitak i fragmentaciju
priobalnešume. Treba riješitinekoliko
pitanja, uključujući: hidromorfološke učinke poplava koji imaju dugoročne posljedice na ekološko i kemijsko
stanjepovršinskih voda, i potencijalnona kemijsko stanjepodzemnih voda; utjecajena infrastrukturu (komu-
nalije, energiju, transport, skladištenje i komunikaciju); gubitak tla; utjecaje poplava na biološku raznolikost,
floru i faunu; izmijenjena staništa zbogmorfoloških i hidrološkihpromjena.
©DueroRiver BasinAuthority
(CHD, ConfederaciónHidrográfi-
cadel Duero)
©DueroRiver BasinAuthority (CHD)
Obnovljenapodručja sklonapoplavama
nakon stvaranja ‘prostora
za rijeku’ (poplavau travnju, 2014.)
Učinci poplaveuopćini nalaze seuz rijekuÓrbigoprijeprovedbe sanacijs-
kogprojekta.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...98
Powered by FlippingBook