NWRM Guide - page 78

78
Ciljevi
Dizajn i implementacijamočvarnog parka Nummela Gateway imala je za cilj postizanje višestruke namjene,
kakobiofizičke tako i društvene. Izgrađena je kao krajolik za smanjenje vodenogokoliša i kaourbani park. Od
močvarnog tla seočekivaloda će imatiumjerenuuloguu tretiranjuulaznekvalitetevodeprijeulaskau jezero,
uklanjajući takozagađivače (močvarno tloznačidapoplavnopodručje iznosi samo0,1%odnjenog riječnogpo-
dručja, sobziromna todasenajčešcepredlažedakontrolazagađenjavodezahtijeva1-5%močvarnogpodručja,
pa je očekivanje samo umjerenih stopa uklanjanja).Močvarno tlo također ublažava vršne protoke, smanjuje
erozijukoja jeobičnopovezana surbanizacijom.Nadalje,močvarni parkGatewayciljanapoboljšanjebiološke
raznolikosti kroz pružanje
oaze za lokalnu faunu
: park je prolaz za faunu jezera do vodotoka Kilsoi. Stanište
vodotokakojimdominiraglinaznatno jeugroženu južnoj Finskoj,pa jepokušavanauspostavaširokihpodručja
ovogtipastaništaunutarobnovljenogurbanog i glinombogatogkoridoravodotokaKilsoi.Osimovihbiofizičkih
ciljeva, želja jebiladaparkpruži oazu za lokalno stanovništvo i prilike zaobrazovanjeookolišu.
Provedenemjere
Močvarni park Nummela Gateway izgrađen je 2010. godine na napuštenom polju usjeva gdje je postojao
vodotok kao izravnan i očišćen prokop. U zimu 2010. godine, provedeni su radovi formiranja zemljišta u cilju
osiguranjaosnovne strukturemjestakoju jedefiniraladugoročnavegetacija i uspostava staništa. Vegetacija je
zatimbiladopuštena za samo-uspostavunapodručju.
Izgrađena su tri staništaotoka,
odnosnonasipa koji su
osigurani snopovima lokalnihogranaka vrba. Za vrijeme volonterskog događaja posađena sudrveća za lokal-
no stanovništvou ciljupružanja osjenčanihpodručja. Tipično za urbanizirani prostor, priljev namočvarno tlo
uvelikevarira - odoko10l/s za suhih razdobljadooko1000l/su razdobljima jakekiše i topljenja snijega.Osim
vegetacije, širenje vodotoka i postavljanjemirnih polja i struktura kamena korištene su za rasipanje energije
erozivne struje. Svi stari odvodni prokopi u sklopumjestabili sublokirani kakobi stvorili staništa zavodozemce
koja su zaštićena od riba grabežljivica koje ulaze u glavni močvarni bazen (više ribemrijesti se u proljeće, iz
jezera). Kula zapromatranjeptica sagrađena jenamočvarnom tlu, anudimogućnost promatranjaptica kako
namočvarnom tlu tako i na jezeruEnäjärvi.
Održan jevolonterski događaj za stanovnike za sadnjuprirodnog sjenovitogdrveća i postavljanje snopavrbinihgrana za
stabilizacijunasipaotoka.
©O.Wahlroos, University
Helsinki (Dpt. šumarskih znanosti)
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...98
Powered by FlippingBook