NWRM Guide - page 58

58
Praćenjesvakogrelevantnogbiofizikalnogutjecaja iuslugaekosustavamožebiti
teško, da ne kažemo skupo. Ali trošak nebi trebaobiti izgovor zamonitoring.
Troškovi za detaljan program monitoringa trebaju biti uključeni u troškove
projekta od samog početka. Tamo gdje su sredstva financiranja ograničena,
praćenju semože datiprioritet fokusiranjemna glavne učinke koji se očekuju
za različiteNWRM (kao što jenavedenou iskaznicamaNWRM-a).Uvijek treba
prepoznati da se potencijalni utjecaji NWRM-a, naročito prilikom isporuke
blagodati,neodnosesamonabiofizičkeutjecaje:poboljšanadobrobitgrađana
i uživanjeu zelenimpovršinama važne su komponente kojih se trebadomoći.
Dakle, bitno jeda jeosnovicamonitoringapovećana koliko je tomoguće kako
bi sedomogli ove vrsteutjecaja.
ņ
ņ
Dodavanje ključnih pokazatelja u vezi s vodama i povezanih usluga
komplementarnih sa stanjem voda (kao što je definirano u ODV-u)
moglebi bitimogućeuokviru
postojećihprogramamonitoringa vode
.
Ipak, zahtijeva odgovarajuću opravdanost, osobito kada je predložen u
uvjetimamalogbudžeta;
ņ
ņ
Mobiliziranjem
različitih izvora financiranja
usmjerenim na različite
koristi može se jasno olakšati ‘višestruki utjecaj’ monitoringa (kako u
smislu njegovog opravdanja tako i raspoloživih financijskih resursa).
Najbolje je integrirati troškovepraćenjauukupne troškoveNWRM-akoji
imaju koristiodfinancijskepotpore, kakobi seosiguraloda sepraćenje
tretira kao sastavni dioprojekta, ane kaonešto "lijepo za imati";
ņ
ņ
Kombiniranje
različitih metoda
za osiguranje pragmatičnog praćenja
NWRM utjecaja i učinkovitosti. Uz tradicionalno praćenje ključnih
biofizičkih i ekoloških parametara tla i vode, praćenje koristi može se
graditi i na: intervjuima sgrađanima, kao izravnimkorisnicimablagodati
kojepružajunovi urbani krajolici; vizualnim zapažanjima i fotografijama
za snimanje promjena krajolika i blagodati; ili uspoređivanjem
informacija o biološkoj raznolikosti promatranim od strane članova
nevladinihudruga za zaštituokoliša koji djelujuna terenu.
Poglavlje4
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...98
Powered by FlippingBook