NWRM Guide - page 57

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Zbiorniki i stawy tośrodki raczejwysokiegowykorzystania terenu. Jednymzpod-
stawowychkosztów jest zatemkoszt
nabyciagruntu
lubkosztalternatywnynie-
wykorzystaniagruntudozabudowy.Kosztybudowyskalowaneprzy
pojemności
magazynowej zbiornika/stawu;wedługdoniesień44000euro/ha. Ponieważ te
zbiornikimajądługą żywotność, podczaseksploatacji powstają tylkominimalne
kosztyutrzymania (ok. 58euro/ha/rok).
Projekt
Zbiorniki i stawywymagajądużychdostępnych i
stosunkowopłaskich
obszarów.
Mogąmiećone typowegłębokości3–5m iwielkośćokoło500-5000m3. Jednak
wszystkozależyodobszaruodwadniania.Podłożezbiornika/stawupowinnobyć
możliwienajbardziej
płaskie
, aby zmaksymalizować potencjałmagazynowania
oraz infiltracji i zminimalizować ryzykoerozji. Zbiorniki i stawyniepowinnybyć
sytuowanenaniestabilnymgruncie, astabilnośćgruntunależysprawdzićprzed
rozpoczęciembudowy. Sąonebardziej skuteczne,gdypodstawoweuzdatnianie
odbywa sięprzednimi
Skala
Wielkość zbiornika/stawumusi być do-
stosowanadoobszaruodwadniania
Zbiorniki i stawy zatrzymujące to akweny
magazynujące spływy powierzchniowe
. Zbiornik zatrzymujący jest wolny od wody w suchych warunkach
pogody przepływu, natomiast staw (np. staw retencyjny, przeciwpowodziowy zbiornikmagazynujący, płytki zbiornik retencyjny) zawierawodę podczas
suchej pogody i jest tak zaprojektowany, abymieściłwięcejwodywtedy, kiedypada.
Studiaprzypadków:
HYDROMORFOLOGIA
©
h
t
t
p
:
/
/
a
r
c
h
i
v
e
.
i
n
s
i
d
e
.
i
a
s
t
a
t
e
.
e
d
u
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...108
Powered by FlippingBook