NWRM Guide - page 49

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Nie istnieją żadnedowody szczególnych kosztów związanych zmie-
jskimi parkami leśnymi, które znacznie się różnią w zależności od
rozmiaru i kontekstu,w którym zostały zaprojektowane.
P
rojekt
Siećmiejskichobszarów leśnychmawiększewalory rekreacyjneniż
pojedynczyblok lasu.Kiedyplanowanesąnowemiejskiezabudowy,
należy rozważyć możliwość tworzenia miejskich parków leśnych.
Lasymiejskiemają bardzo podobne funkcje i korzyści jakmiejskie
drzewa i mogą dawać efekt synergii z wszystkimi innymi
środkami
miejskimi
.
S
kala
Zazwyczaj zakłada się, że las
powinien mieć powierzchnię
co
najmniej 1 ha
.
Jednakżemniejsze
miejskie parki leśne mogą być
możliwe i dają lokalnie korzyści
podobnedowiększychparków.
Miejskie parki leśnemogą dostarczać szerokiego zakresu
hydrologicznych
i innych
usług ekosystemowych
. Lasyw obszarach zurbanizowanychmają
wielką wartość rekreacyjną, mogą poprawiać jakość powietrza, łagodzić lokalne mikroklimaty, poprawiać różnorodność biologiczną wmieście i
przyczyniać siędo łagodzenia skutków zmianklimatycznych, jak równieżdawaćdodatkowekorzyści hydrologiczne.Gleby leśneczęstomająwiększą
zdolność infiltracji niż innepokrywygruntówmiejskich imogąbyćważnymmiejscemuzupełnianiawarstwywodonośnej.
Studiaprzypadków:
ZalesionemokradłaKylmäojankorpi, Finlandia;Zbudowanemokradła rzekiTolkaorazudoskonalenia, Irlandia
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
r
e
g
e
n
a
u
s
t
r
a
l
i
a
.
c
o
m
.
a
u
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...108
Powered by FlippingBook