NWRM Guide - page 47

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Literaturamówi o całkowitych kosztach związanych z wdrażaniem
grubychodłamkówdrewnianych:między1,5 tys. euroa7 tys. euro.
P
rojekt
Grubeodłamki drewnianemogąbyćelementemkażdegociekuwo-
dnego, ale prawdopodobnie największe korzyści dla retencji wody
i różnorodności biologicznej dają w
strumieniach leśnych górnego
biegu rzeki
. Leśny bufor nadbrzeżny stanowią naturalną synergię
dla tego środka: kiedydrzewawobszarzenadbrzeżnymwpadajądo
strumienia,natychmiast stająsięgrubymiodłamkamidrewnianymi.
S
kala
Grubeodłamki drewniane sąnaj-
bardziej skuteczne przy łagodze-
niu reżimu przepływu stosunko-
womałych strumieni i rzek.
Grubeodłamki drewniane składają się z
dużychkawałków suszek
: łodyg lub kikutówdrzew, którealbowpadajądo strumieni, albo sąwnich celowo
umieszczane.Mogąonebyćwdrażaneprzy zachowaniunaturalności w różnym stopniu. Grubeodłamki drewnianegeneralnie
zmniejszająprędkość
przepływuwody
imogąograniczać szczyt hydrografupowodziowegonadalszychodcinkach.Mogąone takżepoprawiać
różnorodność biologicznąw
środowiskuwodnym
, zapewniającdodatkowe siedliska.
Studiaprzypadków:
SpowalnianieprzepływuwPickering,WielkaBrytania;Wiejskie łagodzeniespływówwzlewniBelford,WielkaBrytania
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
i
t
a
T
r
u
s
t
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...108
Powered by FlippingBook