NWRM Guide - page 59

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Nabywanie gruntów
może być potrzebne do rekonstrukcji terenów podmo-
kłych, na przykład przekształcenia obszarów rolniczych. Kosztymogą się zna-
cząco różnić w zależności od skali i charakteru danego środka. Wymagania
konserwacyjnemogą obejmować koszenie i wypas lub utrzymanie konstrukcji
hydraulicznych, ale potencjalniew niektórych przypadkach na dużą skalę. Do-
datkowe kosztymogą się pojawiaćw związku z działaniami nakierowanymi na
podniesienie świadomości ekologicznej i zaangażowaniapartnerów, aprzypad-
kudużychprojektów istotnemogąbyćbadania i analizy.
Projekt
Naturalne tereny podmokłe są najbardziej prawdopodobnew płaskich obsza-
rachookreślonychwarunkachglebowych lubw topograficznychzagłębieniach.
Rekonstrukcja siedlisk na terenach podmokłychmożewymagać odtworzenia
naturalnych
warunków hydrologicznych
występującychw tychmiejscach, w
przypadkach, gdy zostałyone zmienione zbiegiemczasu.Mogą się zatemprzy-
czynić do tego różne inne zmiany i działania hydrologiczne. Nie istnieją żadne
szczególne kryteria projektowe dla rekonstrukcji terenów podmokłych, każda
sytuacja jest
niepowtarzalna.
Skala
Mokradła mogą naturalnie występo-
wać w szerokiej gamie środowisk i w
różnych skalach. Skale rekonstrukcji i
utrzymania również różnią się znacz-
nie, od tworzeniamałychmiejskich te-
renówpodmokłychdo rekonstrukcji te-
renówpodmokłychw
skali krajobrazu
.
Terenypodmokłe toobszarbagien,moczarów, torfowisk lubwody, albonaturalnych, albo sztucznych, stałych lub tymczasowych, zwodą, która stojącą lub
płynącą, słodką, słonawą lub słoną, w tym obszarywódmorskich o głębokości nieprzekraczającej podczas odpływów 6metrów. Rekonstrukcja terenów
podmokłych i zarządzanienimimogąobejmować:
środki techniczne
, przestrzennie zakrojonena
dużą skalę
; środki techniczne zakrojonena
małą skalę
,
takie jak wycinanie drzew; środki zmieniające
użytkowanie gruntów rolnych
. Mogą one poprawiać reżim hydrologiczny zdegradowanych terenów
podmokłych i ogólniepoprawiać jakość siedliska.
Studiaprzypadków: Rekonstrukcja terenówpodmokłychwPersinie, Bułgaria; ZalesionemokradłaKylmäojankorpi, Finlandia;
Sztucznemokradłamogą również zostać
włączonedoSuDS.
HYDROMORFOLOGIA
©
w
w
w
.
z
o
n
e
s
-
h
u
m
i
d
e
s
-
j
u
ra
.
c
o
m
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...108
Powered by FlippingBook