NWRM Guide - page 83

Projekt finansowany
przezGeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Powierzchnie ziemi odpowiednie
do zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
Koszty finansowe
(inwestycyjne, operacyjne i utrzymania)
Koszty inwestycji i utrzymania różnią się znaczącow zależności od typu i wiel-
kości polderu. Koszt inwestycji dla przywrócenia naturalnego stanu polderuw
Altenheimwyniósł 28mlneuro.
Projekt
Przywracanienaturalnegostanuobszarówpolderowychmożeobejmować reali-
zację innychśrodków, takich jakprzywracanie terenówpodmokłych i zalewowy-
ch, naturalna stabilizacjabrzegów czy zniesienieochronybrzegu.
Skala
Poldery były rozwijanew dolnych bie-
gach dużych rzek z
dużymi zlewniami
wgórnychodcinkach
(ponad100km
2
).
Polder toniskopołożonyobszar gruntuotoczonynasypami (barierami) znanymi jako zapory, który tworzy sztucznypodmiot hydrologiczny, cooznacza, że
niema połączenia z zewnętrznymi wodami inaczej niż za pośrednictwem urządzeń obsługiwanych ręcznie. Przywracanie jego naturalnego stanu polega
nawzmacnianiu polderów z
naturalnymi właściwościami
, które pozwalają na lepszemagazynowaniewodyw ciekachwodnychwewnątrz polderu, jak
równieżnawzrost różnorodności biologicznej.
Studiaprzypadków: ZarządzaniepolderamiwpobliżuAltenheim, Niemcy
HYDROMORFOLOGIA
©
w
w
w
.
w
i
k
i
p
e
d
ia
.
c
o
m
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...108
Powered by FlippingBook