NWRM Guide - page 55

55
24
24
Integrirani projekti (potpgrogram za zaštituokoliša, ane za klimatskuakciju) suprojektiprovedeni na velikoj
teritorijalnoj razini (regionalnoj,multi-regionalnoj, nacionalnoj ili trans-nacionalnoj razini), okolišni ili klimatski
planovi ili strategije koje zahtijeva specifičan zakon za zaštituokoliša ili klimeEUprije svegaupodručjuprirode
(uključujući Natura2000 zaupravljanjemrežom), vode, otpada, zraka teublažavanja i prilagodbe klimatskim
promjenama, osiguravajući pritom sudjelovanje zainteresiranih strana i promicanje koordinacije imobilizacije
najmanje jednogdrugog izvorafinanciranjaUnije, nacionalnog ili privatnog izvorafinanciranja.
PotražiteNWRMprilikeumehanizmimaEU financiranja!
Danas, mogućnosti financiranja za NWRM postoje u većini mehanizama EU financiranja, posebice za:
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) (koja je stup2. Zajedničkepoljoprivrednepolitike),
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond (CF). Konkretno,
programi ruralnog razvoja (PRR) predstavljaju ključan izvor financiranja za potporuNWRM-a, koji mogu
biti uključeni u agro-okolišne klimatske mjere, ne-produktivne mjere ulaganja, Natura 2000 i ODV-
vezana plaćanja ili mjere šuma/pošumljavanja. Konkurentna sredstva za podršku NWRM-a imajući na
umu njihove višestruke pogodnosti dostupna su također putem novog programa LIFE 2014-2020 koji
dajeprednost integriranim slivnimprojektima
24
a jošuvijekpodržavaprojektemanjih razmjerakoji nude
mogućnosti zademonstracijuNWRM-a. Program istraživanjaEU-Horizon2020 također nudimogućnosti
financiranja za unaprjeđenje postojeće baze znanja o NWRM-u u okviru izazova na klimatsku akciju,
zaštite okoliša, učinkovitosti resursa i sirovina. On također promiče demonstracijske aktivnosti i pilot
projekteprije stavljanjana tržište koji se fokusirajunaprovedbuNWRM-a.
Okvir 5
Kombiniranjenacionalnih i EU fondova
zapotporuprograma zadržavanjavodeumalim šumamauPoljskoj
Program za zadržavanje voda umalim šumama u Poljskoj je nacionalni projekt
koji je proveden od 2007. do 2013. godine u cilju povećanja pohrane vode u
šumama. Ciljevi su, s jedne strane, povećati zadržavanje vode i sprječavanje
poplava, a s druge strane, vraćanje staništa, kao što sumočvare i bare. Program
je sufinanciran putem
Kohezijskog fonda EU
. Međutim, njegova se provedba
oslanjala na na prethodna iskustva o provedbi mjera za zadržavanje voda u
šumskim područjima: od sredine 90-ih godina, poljska uprava za gospodarenje
šumama poduzela je nizmalih radova za zadržavanje voda, koji su financirani iz
kombinacije
vlastitih i vanjskihsredstava:
poljski Ecofund ipoljskinacionalni Fond
za zaštituokoliša i vodnoggospodarstva.
PotporaODV-a i staništauživapogodnosti sa sredstvima zaupravljanje rizicimaod
poplava: primjer Sigmaplan
SigmaplanuBelgiji je nacionalnofinanciranprogram za upravljanje
rizicimaodpoplava
u slivu Scheldt.
Nastao je nakon velike poplave 1976. godine, s ciljem poboljšanja zaštite kroz
poboljšanu obranu od poplava i korištenje područja za kontrolu poplava. Plan
programa je takav da se rad nastavio od početka programa do današnjih dana,
sada s dovršenom prvom fazom. U 2005. godini, razvije je ažurirani Sigmaplan,
koji je značajno evoluirao u svojim ciljevima i krenuo u drugu fazu programa.
Danas postoji veće priznavanje rizika od
klimatskih promjena,
optimalni pristupi
za
upravljanje vodama,
i želja za očuvanjem i poboljšanjem
prirode
. Revitalizirati Sigmaplan stavlja
naglasaknadavanjeprostora rijekamada teku i bujaju, te izričitouključujeciljeveočuvanjaprirode, čime
supostignute većepogodnostiodopsežnihnacionalnih sredstava.
Slika18
Saznajte više:
Saznajte više:
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...98
Powered by FlippingBook