NWRM Guide - page 91

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Błotniste niziny to środki
niskiegowykorzystania terenu
, które częstomożna
włączać w do planu głównego dla nowych osiedli bez znacznych kosztów
alternatywnych dla użytkowania gruntów. Koszty na ogół mieszczą się w
granicach 15 euro na 80/m
2
budowanej błotnistej niziny. Bieżące czynności
konserwacyjne są niezbędne do utrzymania funkcyjności błotnistej niziny,
a ich kosztymieszczą się w zakresie od 0,50 do 4,00 euro/m² powierzchni
błotnistej niziny. Gdzie planowana jest infiltracja, wymaganemogą być ba-
daniageotechniczne.
P
rojekt
Błotniste niziny są najbardziej efektywne, jeśli są stosowane na początku
„ciągu” SuDS
, na przykładw konstrukcjach zasilających zbiorniki zatrzymu-
jące lub infiltracyjne. Ogólnie błotniste niziny są efektywne i łatwiejsze do
zbudowania oraz utrzymania, jeśli dany kanałma kształt trapezowy lubpa-
raboliczny, płytkie boki (pomiędzy 1:3 i 1:4), płycizny (poniżej 600 mm) i
płytki gradient (między 1:100 i 1:300). Powinno się je umieszczać w
nasło-
necznionychmiejscach
, abyumożliwićwzrost roślinności. Regularnekontrole
i czynności konserwacyjne sąniezbędne.
S
kala
Dopływowa zlewnia błotnistej niziny
zazwyczaj jest stosunkowomała, jest
np.parkingiem,nawierzchnidrogową
lubmałympolem
Błotnistenizinymogąbyćrównieżodpowiednietam,
gdziewystępują spływy powierzchni oniskiej prze-
puszczalnościna innychterenach,np.rolniczych.
Błotniste niziny to szerokie, płytkie, liniowe, pokryte roślinnością
kanały
, które mogą magazynować lub przenosić wody powierzchniowe
(zmniejszenie tempa i wielkości spływów) oraz usuwać zanieczyszczenia.Mogą one być stosowane jako elementy przenoszące do przekazywania
spływówdokolejnegoetapuciąguuzdatnianiaSuDS imogąsłużyćpobudzaniu infiltracji tam,gdziepozwalająna towarunkigleby iwódgruntowych.
Istnieją trzy rodzajebłotnistychnizin, dające różnemożliwości zarządzaniawodami powierzchniowymi: standardowaprzenoszącabłotnistanizina,
udoskonalona suchabłotnistanizina (sprzyja infiltracji) imokrabłotnistanizina (stalemokrepodłoże).
Studiaprzypadków:Zrównoważonezarządzaniewodami opadowymiwFornebu,Norwegia; przestrzeniezatrzymywaniawodywpołudniowejPortugalii
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...108
Powered by FlippingBook