NWRM Guide - page 89

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Według Agencji Ochrony Środowiska, przepuszczalna nawierzchnia
kosztuje
mniej wwymiarze całego cyklu eksploatacji
niż tradycyjne nawierzchnie, bo
kosztyutrzymaniasąniższe (od1do5euro/m²/rok), comawiększeznaczenie
niż koszty inwestycyjne. Różnią się one znacznie (od 40 do 90 euro/m²), w
zależności od podejścia projektowego i materiałów budowlanych. Wykor-
zystanie
materiałówpochodzących z recyklingumoże
znaczącoobniżyć koszty.
Nabywanie gruntów nie jest wymagane, gdyż przepuszczalna nawierzchnia
zastępujeobszar utwardzony.
P
rojekt
Konstrukcjamożesięznacznie różnićwzależnościod typuużytegomateriału
i tego, czyczy infiltracjamabyćdopuszczalna. Infiltracjadoniżej położonych
gleb powinna być dopuszczalnawyłącznie tam, gdzie panują odpowiednie
warunki, biorąc pod uwagę stabilność zbocza, przepuszczalność gleby, po-
ziomwódgruntowychorazewentualne zanieczyszczeniegruntu. Regularne
kontrole i czynności konserwacyjne
(w trakcie i po ulewnych deszczach) są
bardzoważne.
S
kala
Spływające wody zazwyczaj są
zbierane tylko z samej powierzchni
przepuszczalnej, chociaż system
może być tak zaprojektowany, aby
uzdatniaćmałe zlewnie.
Przepuszczalnenawierzchniesąprojektowanetak,abyumożliwić
przesiąkaniewodydeszczowejprzeznieprzepuszczalnepowierzchnie
albodoniższych
warstw (gleby i warstwwodonośnych), albo domagazynowania pod ziemią i uwalniania w kontrolowanym tempie do wód powierzchniowych.
Można wyróżnić dwa rodzaje: porowate nawierzchnie, gdzie woda przesiąka przez całą powierzchnię, oraz przepuszczalne nawierzchnie, gdzie
materiały takie jak cegły są układanew celu zapewnienia pustych przestrzeni prowadzących do podłoża. Najczęściej to rozwiązanie jest używane
nadrogach i parkingach.
Studiaprzypadków:Zrównoważonezarządzaniewodami opadowymiwFornebu,Norwegia; zrównoważonaurbanizacjawLeidscheRijn,Holandia
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...108
Powered by FlippingBook