NWRM Guide - page 93

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Kanały i strumyki powinnybyćwykorzystywane jedynie jakoelementyprze-
noszącewciąguSuDS,wpołączeniuz innymi środkami.Dlategoniemasensu
rozpatrywanie kosztów tego środkawoderwaniuod innych.
P
rojekt
Kanały i strumyki służą do wykonywania funkcji przenoszących w
„ciągu”
SuDS
.Naprzykładmogąonewłączać zielonydachdo funkcji infiltracji. Kanały
i strumyki mogą byćwłączane do kształtowania krajobrazu, np. w obszarach
tylkodlapieszych
, bez znaczącej utratygruntów.Mogąbyćoneprojektowane
w dowolnych wymiarach, które powinny sprzyjać zmniejszeniu prędkości
spływów iosadzaniuosadów, ipowinnybyćpłytkie.Kanały i strumykipowinny
być budowanena stabilnych gruntach, a nie stromonachylonych. Regularne
kontrole i czynności konserwacyjne
są istotne w przypadku kanałów i stru-
mykówwcelu zapewnieniaefektywnego i trwałegodziałania.
S
kala
Kanały i strumyki powinny być
wykorzystywane
wyłącznie
do
magazynowania wody ze spływów z
niewielkiegoobszaru.
Kanały i strumyki to
płytkie otwarte powierzchniowe kanały wodne
wbudowane na początku ciągu SuDS. Magazynują one wodę, spowalniają
jej przepływ i stanowią przestrzenie magazynowe na ił pochodzący ze spływów. Mogą one mieć różne przekroje, aby pasowały do krajobrazu
miejskiego i mogą obejmować wykorzystanie materiału sadzeniowego w celu zapewnienia bardziej atrakcyjnego wyglądu, uzdatniania wody i
różnorodności biologicznej.
Studiaprzypadków: Przeniesieniegroblina rzeceŁabiewNiemczech,OdbudowakanałuLepikuwOgrodzieBotanicznymwTallinie, Estonia
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...108
Powered by FlippingBook