NWRM Guide - page 53

53
Pitanje4 - Pronaći pravepoticaje
Postizanje sveobuhvatnih različitih ciljeva i sektora politike u okviru
jednog procesa donošenja odluka, i pojašnjavanje višestruke koristi,
jasan je izazov.No, vrijediustrajatinaproširivanjuopsegamogućnosti
kojemogunapraviti razliku (iakomalu), svedokpostojepravi poticaji
poduvjetomda sepromjenedogode.
Poticaji zagospodarske subjekte, lokalnevlasti i zainteresirane strane
uključeneuprovedbuNWRM-amogubitiuobliku:
ņ
ņ
Informacije i komunikacije
o prednostima NWRM-a i dostupnim
mogućnostimafinanciranja.
ņ
ņ
Obuka
uprocjeni višestrukihpogodnosti.
ņ
ņ
Uspostavljanje posebnih
upravljačkih mehanizama
koji povećavaju koordinaciju politike i donošenje
zajedničkihodluka.
ņ
ņ
PotporaNWRM
zajedniciprakse
urazmijeni iskustava
u različitim sektorima i regijama.
ņ
ņ
Uspostavljanje
dobrovoljnih sporazuma
između onih koje provode
NWRMaonih koje imaju korist odnjihoveprimjene.
Poticaji mogu biti u obliku financijske potpore. Kako NWRMmože isporučiti
višestrukekoristi, štodoprinosi različitimciljevimapolitike,moglobibitimnogo
različitih financijskih instrumenata dostupnih za njihovo financiranje, bilo da
se radi o kompenzaciji plaćanja za isporukuodređenihusluga ili financiranje iz
privatnih i javnih izvora koji podržavajupromjenuupraksi.
Financijski inženjering postaje osnovni zadatak upravljanja
koji može napraviti razliku u uspješnoj provedbi NWRM-a.
Njegov je cilj uspostaviti integriranu kombinaciju ilimnoštvo
lokalnih, nacionalnih i europskih izvora financiranja
namijenjenih različitim sektorima, različitim koristima
NWRM-a i njihov potencijalni doprinos različitim političkim
ciljevima. Ako su uspješni u uspostavljanju odnosa između
onih koji imaju korist od pruženih usluga, isplata naknada
će indirektno smanjiti pritisak na javne proračune (npr.
nacionalne, od lokalnih vlasti, općine).
Pronaći ćetedodatne
informacijeofinanciranju i
izvorimafinanciranjauSD
n°11: Kako seNWRMmože
financirati?
(
)
Povezivanje izvorafinanciranja
za isporuku različitihnaknada
olakšat ćeprovedbuNWRM.
No, tonemožebiti ‘slobodan
novac’: vjerojatnije jeda
ćetemoratipratitiusluge
i pogodnosti (vidi sljedeće
poglavlje) kakobi seosiguralo
da seučinkovito isporučuju, jer
ovaj dokazmožepružitiosnovu
financijskihplaćanja.
Osigurajteda je
znanjedoista ‘više-
diomenzionalno’
Jasnoodredite
funkcioniranje i
opseghidrološkog
ciklusauprocesu
odabiramjera
Proširitedjelokrug
monitoringa i
evaluacije
Pronađiteprave
poticaje
Aktivirajte
zainteresirane strane
kojepredstavljaju
očekivane višestruke
pogodnostiu vašim
procesimaplaniranja
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...98
Powered by FlippingBook