NWRM Guide - page 80

80
Glavni utjecaji i pogodnosti
Od implementacije
praćeno
je nekoliko parametara u vodi na priljevu i odljevumočvarnog tla: kontinuirani
protok i razinavode, hranjive tvari, provodljivost, temperatura, pH, kisik, ugljikovodici,metali, bakterije.Osim
procjeneutjecajanakvalitetu i količinuvode, praćen jeutjecajmočvarenaugljikovciklus i stakleničkeplinove.
Praćena jevegetacija i faunakakobi seprocijenilauspostavakritičnih staništauurbanim sredinama. Procjena
uslugaekosustavauključila je razgovore s lokalnim stanovništvomonjihovoj percepciji kreiranihparkova.
Na temeljukontinuiranogpraćenjavode (uzorkovanjena10minuta), zabilježeno jepoboljšanjekvalitetevode,
uključujući smanjenjeod10%u fosforu (P) koncentracijenagodišnjoj razini, štodoprinosi
smanjenju rizikaod
eutrofikacije
u jezeru Enäjärvi.Močvarno tlo zadržava P najučinkovitije tijekom vegetacije u srpnju, iako je P
zadržavanje bilo najviše u pogledu apsolutne količine tijekom kišne sezone, u listopadu i studenom. Najveće
smanjenjena temeljudogađajaukupnogpromatranja fosforabilo je71%, zavrijemekasne sezone rasta2013.
godine
Stopavršnogprotoka
smanjena je za40%uodnosunaprethodno stanje (prijeprovedbemjere).
Mjera je također imala pozitivneučinkena
biološku raznolikost
.Močvarna područja su izgrađena iskopomu
napuštenim poljima usjeva, i omogućeno je samostalno formiranje vegetacije. Namočvarnom tlu Gateway
utvrđeno je sedamvegetacijskih zona: prirodnepoplave livadauz jezero; izgrađeni otoci; izgrađenomočvarno
područje; dva vlažnapodručja livada; područje Salix grmlja, i uz rub šume. Godišnji nadzor za vrste i folijarnu
pokrivenosti u ljeto 2010-2014 (94 parcela 0,5m2 svaka) otkrio je da je samostalno formiranje vegetacije u
močvarnom tluGatewaybilobrzo, bogato
taksonima, prekrivenoautohtonimmočvarnimvrstama
.Utvrđene
su samodvije strane vrste: Elodea canadensis udubokoj vodi i Epilobium adenocaulonu sušim livadskimpo-
dručjima. Broj travnatih vrstadosegao102upetoj sezoni vegetacijeu2014.
Staklenički plinovi
(GHG) kontinuirano su sepratili namočvarnom tluGatewaymetodomvrtložnekovarijance
iz zraka (mjere strujanja) i izravno iz vode (mjere koncentracija). jerenja koncentracija stakleničkih plinova u
vodi tijekom zime2012.-2013. ukazujuna toda jemjesto izvorCO
2
i CH
4
uatmosferu.Međutim, ledeni pokrov
spriječio jeemisiju stakleničkihplinovau zimskimmjesecima. Koncentracije stakleničkihplinovau vodi osjet-
ljive sunapromjeneprotoka.
Uočen je rast dodatne vegetacijenamjestima s 0,5m
2
Raj za žabe
©O.Wahlroos, UniversityHelsinki (Dpt. šumarskih znanosti)
©O.Wahlroos, UniversityHelsinki (Dpt. šumarskih znanosti)
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...98
Powered by FlippingBook