NWRM Guide - page 88

88
VAŠNWRMRJEČNIK
U nastavku potražite definicije ključnih pojmova koji se koriste u vodiču. Ako
tražite dodatne definicije vezane za NWRM ili sličnemjeremožda ihmožete
pronaći u rječnikubaze znanjaNWRMna
www.nwrm.eu/glossary/
.
Izraz
Definicija
Izbjegnuti troškovi
(ili troškovi koji su
izbjegnuti)
Odgovara indirektnoj koristi: financijski izdaci, negativni utjecaji i gubici
dobrobiti za svakoga koji semogu izbjeći odabirom jednog specifičnog
načinadjelovanjameđu različitimalternativama.
Nekeprirodnemjere zadržavanja vode (NWRM)mogu zaštititi rijeke i
izvorepitke vode čime se smanjujudrugi troškovi zaštite, povećanjem
prirodneasimilacije sposobnosti rijeke i donošenjemdrugihmjera
kvalitete. Naprimjer,malčiranje i drugeNRWMmogu smanjitieroziju
i produžiti životni vijek spremnika istovremeno smanjujući troškove
održavanja itd. Oveprednosti temelje sena kontekstu (i potencijalno su
specifične zamjesto) i stoga ih je često teško identificirati i kvantificirati.
Vrednovanjealternativa variraodprocjenegubitkaproizvodnjedo troška
obrambenih i zamjenskihmjera (tj. otklanjanje).
Zajednička
poljoprivrednapolitika
(ZPP)
Zajedničkapoljoprivrednapolitika je skuppropisa i praksi koje jeusvojila
Europskaunijadapruži zajedničku, jedinstvenupolitikuopoljoprivredi.
(
http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_en.htm
)
Common
Implementation
Strategy (Zajednička
provedbena strategija)
Zajedničkaprovedbena strategija (CIS) je strategija razvijenaod strane
Europske komisije i država članicaEU (MS) zapotporuprovedbeEU
Direktive. Nadovezuje sena rad različitih stručnih radnih skupinapod
rukovodstvomupravitelja za vodu članicaEU. I danas sebavi širim
izazovimapolitike vodeEU, uključujući i provedbuDirektiveopoplavama;
(pogledajte
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/
objectives/pdf/strategy.pdf
)
.
(vodeni) sliv
Vodeni sliv (ponekad senaziva riječnopodručje ili odvodni bazen) je
površina zemljena kojem sepovršinska vodaod kiše, topljenja snijega ili
leda konvergirau jednu točkunanižoj uzvisini, obično izlazu iz kotline,
gdje se vodapridružujedrugom vodenomtijelu kao što je rijeka, jezero,
spremnik, ušće,močvara,more, ili ocean.
(
http://en.wikipedia.org/wiki/
Drainage_basin
)
Analiza troška-koristi
(CBA - Cost-benefit
Analysis)
Okvir analizena temeljuekonomske racionalnosti (ubrojnim
ograničenjima jedan ćeuvijekpokušatidonijetiodluku kojapovećava
nečijupojedinačnudobrobit) i utemeljenanaekonomiji blagostanja. CBA
uspoređuje troškove i koristi različitihalternativa i pruža racionalni kriterij
zaodlučivanje. CBA je kritičanulaz zanekeodluke, ali ne zamjenjuje same
odluke (tj njen rezultat nijeobvezujući). CBA kvantificiraunovčanom
smislu i uspoređujeprednosti i nedostatkebilo koje inicijative, uključujući
i stavke za koje tržištenepruža zadovoljavajućemjeriloekonomske
vrijednosti. CBAdajepokazateljeprofitabilnosti (financijske, ekonomske
ili društvene) na temelju informacija za razdoblje trajanjaprojekta. Treba
je koristiti kada ciljevi različitihNWRM ili programamjeranisu isti, to jest,
kadaono što jena kocki nije samo skup samihalternativnihmjera već i
razni kolektivni ciljevi.
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,...98
Powered by FlippingBook