NWRM Guide - page 86

86
Glavni utjecaji i pogodnosti
Visok tok rijeke donjegDunava otežava procjenu relativnog utjecajaNWRM-a zbog razmjera. Ipak, dokazano
je da je projekt odigrao značajnu ulogu
ponovnom povezivanju
bivšihmočvara, uz 80% vodnog režima koji
je vraćen. Mjera također utječe na ukupnu kvalitetu vode kroz
smanjenje hranjivih tvari i hvatanja
(nitrata,
fosfora) i zadržavanjem organskih onečišćujućih tvari. Poboljšano samostalno pročišćavanje i kapacitet hva-
tanja hranjivih tvari u riječnom sustavu doprinosi ublažavanju učinaka netretiranih otpadnih voda (odgovor
na zahtjeveDirektiveUWWT) i ima izravan doprinos u provedbi Direktive o pticama i Direktive o staništima.
Što setiče ekološkog stanja, projekt jepokazaopozitivneučinkena
morfološkeparametre
(povezivost) kao i
očekivanipozitivanutjecajnaelementebiološkekakvoće - riblje faune.Doprinosi ciljevimaočuvanjazaštićenih
područjakojioviseovodi.Očekujesedaće trebati10do15godinaza restauriranemočvaredadostignuželjene
vrijednosti ekosustava. Otjecanje rijeke smanjeno je za 1-10%, štopridonosi kontroli otjecanja, ali nepostoje
objavljeni podaci ili procjena o smanjenju stope vršnog protoka: uzimajući u obzir ukupno otjecanje rijeke
Dunavnavrhuncuprotoka, ukupni utjecaj na smanjenjeodpoplava zaDunavograničen je, iako ipakdoprinosi
inkrementalnompoboljšanju.
Ostaleprednosti i rezultat primjenemjere.
Biološka raznolikost
jepoboljšana, s porastombrojapticaod22 i
povećanjemvrsti ribaod2-10u rokuoddvamjesecaodprve ispitnepoplaveotokaBelene. Štoviše,močvarna
mjestanudepriliku zabudući
razvoj turizma
u regiji, novemogućnosti zapošljavanja i ekonomskekoristi zbog
ribarstva i proizvodnje biomase
. Kao primjer, projekt podržava inicijative poput ugljenih briketa od trstike
ubraneuobnovljenimmočvarama. Poboljšanepoljoprivredne tehnike i razvoj organskih certificiranih kultura
stvorile sumogućnosti za povećanje vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i prihoda za poljoprivrednike. Na
kraju, restauracijamočvarne rijekeDunavpredstavila jenovu idejudamočvarenisunužno ‘zlo’, tečine
krajolik
atraktivnim i funkcionalnim.Prvi projektpraćenja, ‘Kaikusha’,odobren jepodprogramomEULIFE+ i pomoći će
u razvoju studije izvedivosti zavraćanjeKaikushamočvareu sliv rijekeDunav.
©UpravaNacionalnogparkaPersina
Marshharrier
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...98
Powered by FlippingBook