NWRM Guide - page 87

87
Izazovi provedbe
Jedna prepreka koja se pojavila za vrijeme projekta bila je nedostatak
dubokog znanja
o početnom stanju i
definiranje
specifičnih ciljeva
u fazi projektiranja. Ciljano stanje ekosustava nije jasno definirano na početku
projekta. Štoviše, nedovoljna nacionalna
stručnost
umočvarnoj obnovi dovela je do poteškoća s tehničkom
izvedbom projekta. Bilo je određenih kašnjenja u završetku izvedbenog projekta za restauracijumočvara Be-
lene i Kalimok i planiranjeupravljanja, uzrokujući zastoj u građevinskim radovima a tako i u razvoju smjernica
strategije smanjenja hranjivih tvari. Izmjene zakonodavstva tijekom razdoblja provedbe projekta također su
utjecalenapostupakodobravanja i nametnuleograničenjau smislubudžeta i vremena. Drugapoteškoćatije-
komprovedbebila jedobivanjepozornosti javnostio restauracijimočvarekaoalatazasmanjenjehranjivih tvari.
Nedostatakodrživihposlovnih slučajeva zaodrživo iskorištavanjebiomase trskeusporio je izvedivostprojekta.
Restauracijamočvare
umjestuPersina
Zadodatne informacije
Kontakt:
UpravaParkaprirodePersina,
,
Listačinjenicakompletne studije slučaja
Još jedna restauracijamočvare i projektupravljanja (Kylmäojankorpi pošumljenemočvare, Finska)pokazujeda
sumočvare učinkovitemjere za poboljšanje i regulaciju karakteristika
kvalitete vode
i
protoka vodotoka
. Na
rijeci Odense, Danska, zadržavanje vode krozprivremenoplavljenjemočvara igra značajnuuloguu smanjenju
vršnihprotoka, atime i smanjuje razinu vode i
opasnost odpoplava
unizvodnim gradovima i selimatijekom
ekstremnihoborina.
Ekonomske i socijalne
(rekreativne)pogodnostičestomogugeneriratiprojekti imogubiti
faktor koji podupire provedbu. U svim slučajevima, uključenost poljoprivrednika je ključan čimbenik uspjeha
zaprojekteprovedeneupoljoprivrednimpodručjima. Poputbugarskogprojekta, projekt restauracijemočvare
u zapadnom ravničarskom području jezera Dümmer, Njemačka, doveo je do LIFE+ projekta (Projekt Livadske
ptice).
Naučene lekcije izdrugih studija slučaja
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...98
Powered by FlippingBook