NWRM Guide - page 84

84
Ciljevi
Močvare suodvitalnog značaja zabiološku raznolikost tepružajuosnovneusluge zaštiteokoliša, kao što su za-
državanje/smanjenjenutrijenata i smanjenozagađenjevode i sedimenata, kao i podzemnihvoda.Restauracija
močvare imadvaglavnacilja:poboljšanje
prirodneasimilacije
(pročišćavanje)otpadnihvodakroz razblaženje,
disperziju i fizikalno-kemijskeprocese, teočuvanjabiološke raznolikosti i genetičkogbazenaupriobalnimpo-
dručjima . Točnije, ovaj projekt ima za cilj "stvoritimodel za smanjenje prekograničnih hranjivih opterećenja
u bazenima rijeke Dunav i Crnog mora i očuvati biološku raznolikost u zaštićenimmjestima putem: obno-
vemočvara, planova upravljanja zaštićenimmjestima i podrškommještana u usvajanju ekološki prihvatljivih
gospodarskih aktivnosti
’. Dakle, bavi se zahtjevima
ODV-a
: smanjenje onečišćenja nutrijentima i morfološke
promjene kakobi sepostiglodobroekološko stanje, vraćanjem značajnopromijenjenog vodenogtijela (Donji
Dunav) i postizanje ciljeva za zaštićenapodručja (Natura2000). Također sebavi
Direktivomopticama i Direk-
tivom o staništima
. Što se tiče nacionalne politike, projekt odgovara Planu upravljanja vodnim područjima
(PURS) riječnogdistriktaDunava,Nacionalnimmočvarnim staništimaKonzervatorskomplanuBugarske i Naci-
onalnoj strategiji biološke raznolikosti. Prirodni parkPersina i Kalimok/zaštićenomjestoBrushlen, odabrani su
kaoprojektnamjesta zbogvisokevrijednostinjihovebiološke raznolikosti,močvarnogkapaciteta za izdvajanje
biogenih zagađivača i njihoveulogu zaprevencijupoplava.
Provedenemjere
Projekt jeprovedenu razdobljuod2002.-2008.,amočvarno restauratorski radovipočinjuu2007. godini. Sasto-
jaoseodgradnje
inženjerskihobjekata
,uključujućiodvodnekanale, kanale inasipezazaštitususjednezemlje,
kao ipristupneceste. Svrhanovihobjekatabila jeomogućitidavoda tečeubivšemočvare, ipružitimogućnosti
za kontroliranepoplave, optimiziranohvatanjehranjivih elemenata, i obnovupopulacijabiološke raznolikosti
i riba.Danas, kapacitet zadržavanjadvamjestaodgovarabrojuod
40do60danapoplavanagodinu
. Tehnička
izvedbaprojektanamjestuPersinauključuje tri kanala zapritjecanje (2 i 1,5m) koji odgovarajumaksimalnom
kapacitetu odvodnje od 17,3m
3
/s i jedan izlazni objekt (dupli kanal dimenzija 2 po 2/1,5m) smaksimalnim
kapacitetomod34,6m
3
/s.Tehnička izvedbazaKalimok-Brushlenuključuje jedankanal zapritjecanje (2po1,5/1
m) smaksimalnim kapacitetomod18,6m
3
/s, jedan kanal zapritjecanje (2/1,5m) s kapacitetomod20,5m
3
/s
i jedan izlazni objekt (2po2/1,5m) kapacitetaod37,3m
3
/s.
Dizajn infrastrukturnihobjekata razvijen jeoviseći prvenstvenoo topografiji otoka (zaPersina) i odpriobalnih
i poplavnih zona za Kalimok-Brushlen). Drugi ključni čimbenici su oblik i dubina profila nekadašnjihmočvara,
dizajnstarihnasipa,hidrauličniparametri rijekeDunav (toka, vodostaja i sezonskeoscilacije) i željeni režimvoda
zamočvarnubioraznolikost. Projektni dizajn slijedi ciljeve koji seodnosena bioološku raznolikost i načelo su-
kladnosti sa ciljevimaupravljanja zaštićenihpodručja. Također seoslonjananacionalne standarde i protokole,
smjernice zaprocjenuokoliša i EUWFD.
©UpravaNacionalnogparka
Persina
Kanal zapritjecanje i kanal koji povezujemočvare
s rijekomDunav
Kanal zapritjecanjenanasip zaštiteotokaPersin
©UpravaNacionalnogparka
Persina
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...98
Powered by FlippingBook