NWRM Guide - page 81

81
Provedbamjera zaodrživoupravljanjeoborinamana razini slivapoputNummelamočvarnihparkova zahtijeva
raspoloživi prostor
na odgovarajućimmjestima u krajoliku. UNummeli koja je sve više urbanizirana, većina
vodotokaKilsoi bila je već zatvorenaupodzemnimpropustimaprijepromjeneupravljačke vlasti. Promjena je
zahtijevala suradnjuuopćini prema zajedničkom ciljuputem vodstva za zaštituokoliša, planiranja, graditeljs-
tva i krajobraza. Pomoć izvana pružena je u teoriji i praksi novih rješenja od strane akademskih i regionalnih
zainteresiranihstranana razini zaštiteokoliša. Lokalnaudrugazazaštituvodadoprinjela je javnomprihvaćanju.
Dobrovoljan radupogledupromjeneupravljanjabio jepotrebanod strane svihtih sudionikaprojekta.Mjesta
uključena u shemu su sva u istoj općini, što jeomogućiloda potrebnepromjenebuduučinjene za prostorno
planiranje. Ako vodotok ili riječno područje presijeca općinske granice ili zemljoposjednik nije bio spreman
prodati svoju zemlju zapotrebeparka, opseg raspoloživog zemljišta zaprovedbubiobimanji.
ProjektNummelapokazujeda jepotrebnodaleko više
obrazovanja, s višepilotmjesta
, kakobi održivoupra-
vljanjeoborinamadosegao status "zajedničkeprakse".
Izazovi provedbe
©O.Wahlroos, UniversityHelsinki (Dpt. šumarskih znanosti)
Lokalno stanovništvo izjavilo jeda jepromatranjebogatih vrsta i stalnomijenjanjeprirodnogokolišabilanajboljausluga
ekosustavakoju jeosiguralomočvarno tlo.
Nummela ‘gateway’
močvarni park
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...98
Powered by FlippingBook