NWRM Guide - page 85

85
Mobiliziranje financijskihresursa
Nijeprovedena ekonomska i financijska analizaprijepočetkaprojekta zbog naglaska na restauracijumočvare
i očuvanje biološke raznolikosti, za razliku od generacije prihoda. Međutim, procjena projekta uključivala je
inkrementalnu analizu
troškova i koristi
za uklanjanje hranjivih tvari. Pokazivala je da bi projekt bio isplativ u
smanjenju ispuštanjanutritivnih tvari u rijekuDunav.Ukupni omjeri isplativostiprocijenjeni suna1,15do4,40
€pokilogramudušika i 25,50€do40,75€pokilogramugodišnjeuklonjenog fosfora.
Ukupni trošak projekta restauracijemočvare bio je 9,7milijuna €, uključujući 5,48milijuna € za projektiranje
i izgradnju, 0,6milijuna € za upravljanje i nadzor i 3,6milijuna € za administrativne troškove (uspostavljanje
pravilnog upravljanjamjesta - uključujući izradu plana upravljanja -, izgradnju kapaciteta, tehničku pomoć i
monitoring).Većimdijelomfinanciraoga je
GEF/Svjetskabanka
(5,35milijuna€),
državni proračun
(2milijuna
€) i
EUPHARE
pretpristupni instrument (1,5milijuna€).
Općine
supridonijele0,07milijuna€ i austrijskavlada
0,17milijuna€.Dugoročnoodržavanje i radosiguratćedržavniproračun i/ilibudućadodjelabespovratnihsred-
stava. Nije predviđen gubitak prihoda za restauracijumočvare: model restauracijemočvare fizički je isključio
poplave i štetneučinkenaprivatne zemlje, anemapreostalihneriješenihpitanjakoja seodnosena zemljište i
nekretnine vlasništvo ili pristup resursima; takodafinancijskanaknadanijebilanužna.
Upravljanje
Projekt jepokrenuoMinistarstvozaštiteokoliša i vodaBugarske, ibio je faktoruspjehazaprovedbu.Ministarst-
vo jepreuzelocjelokupno
upravljanje iprovedbuprojekata,
uključujući ipodugovaranjestudija, tehničkidizajn
i građevinske radove.Nevladineorganizacijesu takođerpodržaleprojekt.Dokašnjenjauprojektudošlo jezbog
administrativnihpoteškoćavezanihuzvlasništvozemljišta/pravilnik.
Participativnipristupi
modela restauracije
močvarnog tlabili su ključni zauspjehprojekta, koji jeprimijeniopercepciju ljudi omočvarama i stekaopunu
potporuzaobnovu izmeđuuprave i zainteresiranihstrana. LokalnaSavjetodavnavijeća i kampanjeosvješćivanja
javnostiučinkovitosupodržaliuključivanjezainteresiranestrane.DanasUpravaparkaprirodePersinasudjeluje
udugoročnomodržavanju ipraćenjuutjecaja, kojiosiguravanastavakbudućeg funkcioniranjaNWRM-a.Uprava
bazena rijekeDunavodgovorna je zapraćenjeODV-au skladu sa elementimakvalitete i integracijeuRBMP-u.
Restauracijamočvare
umjestuPersina
Ručni radovi naobjektuod straneosobljaparkaprirodePersina
©UpravaNacionalnogparkaPersina
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...98
Powered by FlippingBook